THIS PAGE IS PART OF A WEBSITE, CLICKFOR THE LONG TALL ERNIE SITE

HANK THE KNIFE   &   THE  JETS - MUSIC

.....
2018


Photo: EDU WILTENDUTCH>GREEN / UK>BLUE

20/12:   GUITAR KING
29/11:   VOORSPELLING KWAM UIT / PREDICTION CAME TRUE!
--------:   DAVEREND SUCCES / MUCH SUCCESS!
--------:   NIEUW AVONTUUR  / NEW ADVENTURE!
10/10:   AFM SUPPORT EVENT OPTREDEN / PERFORMANCE: 01/12
--------:   CAFE DE SLAG OPTREDEN / PERFORMANCE: 25/11
--------:   DE VERANDERING... /  THE CHANGE...
29/08:   NOG BETER DAN TOEN!
30/08:   DE GUITAR KING & IK  (JUST DUTCH)
25/08:   WEER OP DE FIETS / BACK  ON THE BIKE
04/08:  TIJS / TIMELESS
--------:  FROM PAST TO PRESENT
04/08:  SIXTY FOUR OPGEHEVEN / DOWN
--------:  HANK THE KNIFE OP ADLADNA FM RADIO
22/07:  WILLEM DAAMEN OVERLEDEN...
28/06:  SLAG OM ARNHEM / BATTLE FOR ARNHEM
--------:  HELDEN VAN NU / HEROES TODAY
--------:  EVEN TERUGKIJKEN / LOOK BACK
18/06:  LIVE OPTREDEN BIJ KROESE, ARNHEM, 23/06 
11/06:  GOLDEN YEARS OF NIEUWE CD / NEW CD
--------:  PROOST EEN NIEUW BEGIN / CHEERS FOR A NEW START!
30/04:  HANK THE KNIFE JARIG / BIRTHDAY
--------:  NIEUWE CD / NEW CD!
23/04:  FLITSLICHT / FLASHLIGHT
12/03:  TAKE SIX! 
09/03:  ALFONS IS TERUG / BACK IN TOWN
24/02:  GITAARBAND/ GUITARBAND...
01/02:  HELDEN UIT KINDSJAREN / HEROES FROM CHILDHOOD
--------:  SIXTY FOUR PAKT UIT! / SIXTY FOUR VERY GOOD!
20/01:  THOMAS VERBOGT EN HANK THE KNIFE
--------:  SIXTY FOUR CONCERT 28/01
03/01:  NIEUWJAARSWENSEN / NEW YEAR

 
 
 

Op de site van Hank The Knife is een serie verhalen verschenen, die door de manager / schrijver JACK VAN DER VEER geschreven zijn. Heel leuk, om te lezen. Er zijn inmiddels al vijf delen van verschenen...

On the site of Hank The Knife a series of stories has appeared, written by the manager / writer JACK VAN DER VEER. Very nice to read. Five volumes have already been published...

Bron/Source: Hank The Knife & The Jets
 
 

 


 

20.12.18
‘GUITAR KING!'

“There ain’t no room around here for a guitar man” zong Elvis op de weg terug naar het koningschap in Rock ‘n’ Roll anno 1967, en nog iets overtuigender met rauwer strotgeluid het jaar daarna, in de countryrock klassieker waarin deuren voor hem dichtsloegen. In werkelijkheid trapte hij er juist opnieuw deuren mee open. Die moeite kan guitar king Hank The Knife zich besparen. Hij voelt zich in Studio 70 hartstikke thuis, waar de deur wagenwijd voor hem open staat, waar Rock ‘n’ Roll over de tong gaat en altijd het nodige te lachen valt. Voor Guitar Man én Guitar King.

Translated with www.DeepL.com/Translator
"There ain't no room around here for a guitar man" Elvis sang on the way back to kingship in Rock 'n' Roll anno 1967, and even more convincingly with raw straw sound the year after, in the country rock classic in which doors for the shut him up. In reality, it just opened doors again. That trouble can guitar king Hank The Knife save oneself. He feels very much at home in Studio 70, where the door is wide open for him, where Rock 'n' Roll goes over the tongue and there is always a lot to laugh about. For Guitar Man and Guitar King.

Bron/Source: Facebook
 


29.11.18
‘VOORSPELLING KWAM UIT / FORECAST CAME OUT!'

Het eerste complete drie sets optreden van de, deels nieuwe, Hank The Knife & The Silver Cadillacs formatie is gisteren een bijzonder groot succes gebleken. Bij een bomvol sportcafé De Slag in Hoevelaken dook een nog grotere opkomst op dan misschien wel verwacht, en onze Arnhemse rockers zijn het vlammen op de buhne bij lange na niet verleerd. Onafgebroken volgden dan ook de meest enthousiaste reacties uit de zaal waar een uiteenlopend publiek was opgedoken uit alle regio’s. Vanzelfsprekend was daarbij de plaatselijke bevolking ook conform verwachting vertegenwoordigd. Organisatoren, kandidaat opdrachtgevers, collega muzikanten, bekende gezichten, fans van het eerste uur en gezelligheidsdieren, om het kort samen te vatten.Bovenal werd royaal met complimenten gestrooid richting Hank en consorten. En of de bezoekers nu de rock ‘n’ roll klassiekers of instrumentale composities verkozen tot wat zij bij voorkeur in gehoor lieten welgevallen, waren alle reacties even lovend. De altijd even aardige uitbater van het, onlangs fraai verbouwde, sportcafé toonde zich een gelukkig man. Waar rock ‘n’ roll al niet goed voor is. Aanstaande zaterdag, 1 december, treden Hank The Knife & The Silver Cadillacs op in Aalten bij het AFM event. Er moet één minpuntje van gisteren toch aan geloven. De verlichting ter plaatse is onafgebroken in strijd geweest met het flitslicht van de digitale camera, waardoor veel foto’s direct zijn afgevoerd. Om toch een impressie maar wat graag te willen verstrekken, volgen de meest acceptabele hieronder. De verwachtingen voor dit eerste optreden in nieuwe samenstelling waren hoog gespannen. Het moest direct een groot succes worden. Wát een opkomst en wát een sfeer. De voorspelling kwam uit!

Translated with www.DeepL.com/Translator
The first complete three sets performance of the, partly new, Hank The Knife & The Silver Cadillacs formation yesterday proved to be a great success. At a packed sports cafe De Slag in Hoevelaken an even bigger turnout emerged than perhaps expected, and our Arnhem rockers have not forgotten the flames. The most enthusiastic reactions followed continuously from the audience from all regions. Of course, the local population was also represented as expected. Organisers, candidate clients, fellow musicians, familiar faces, fans of the first hour and sociable animals, to summarize it briefly, and above all, there were generous compliments to Hank and his associates. And whether the visitors chose the rock 'n' roll classics or instrumental compositions for what they preferred to hear, all reactions were equally praising. The always equally nice manager of the, recently beautiful converted, sports café showed himself to be a happy man. What rock 'n' roll is not good for. Coming Saturday, 1 December, Hank The Knife & The Silver Cadillacs perform in Aalten at the AFM event. There must be one flaw of yesterday we still believe in it. The lighting on the spot has continuously been in conflict with the flash light of the digital camera, so many photos are immediately removed. In order to give you an impression of what you want to see, follow the most acceptable below. Expectations for this first performance in new composition were high. It had to be an immediate success. What an attendance and what an atmosphere. The prediction came true!

Bron/Source: Facebook
 


29.11.18
‘DAVEREND SUCCES / MUCH SUCCESS'

Wát een daverend succes, razend enthousiast publiek, tijdloos sterke rock ‘n’ roll band en meer dan tevreden uitbater dankzij een volle bak bij Sportcafé De Slag in Hoevelaken. Veel oude bekenden gezien, complimenten geïncasseerd, nieuwe contacten opgedaan, gegevens uitgewisseld, organisatoren en kandidaat opdrachtgevers voor nieuwe boekingen ontmoet die zich ter plaatse al tot je vervoegd hebben. Zoveel foto’s voor handen dat we daar morgen eens mee aan de gang gaan. Wat wil je ook, ieder nummer klonk even fenomenaal.Bezoekers die veelvuldig melden hoe geweldig de rock ‘n’ roll klassiekers nog altijd zijn, en evenveel die deze mening delen wanneer het op de instrumentale composities aankomt. Je hebt geen stem meer over, wat sowieso al niet veel meer te betekenen had, van pogingen doen jezelf verstaanbaar te maken. Wanneer je thuis arriveert, wacht je een traktatie van jewelste en uiteindelijk val je doodmoe, maar helemaal voldaan, achterover. Dan wordt het hoog tijd om te relaxen, en bovenal na te genieten van wat je zelf één van de allerbeste langspelers ooit blijft vinden… Nog láng niet uitgerangeerd.

Translated with www.DeepL.com/Translator
What a resounding success, extremely enthusiastic audience, timelessly strong rock 'n' roll band and more than satisfied operator thanks to a full bin at Sportcafé De Slag in Hoevelaken. We saw many old acquaintances, collected compliments, made new contacts, exchanged information, met organizers and candidate clients for new bookings who have already joined you on the spot. So many photos available that we'll get to work with them tomorrow. Visitors who frequently report how great the rock 'n' roll classics still are, and as many who share this opinion when it comes to the instrumental compositions. You have no voice left, which didn't mean much anyway, of trying to make yourself understood. When you arrive home, a treat awaits you and eventually you fall dead tired, but completely satisfied, backwards. Then it's high time to relax, and above all after enjoying what you yourself continue to find one of the very best long players ever... Not even long ago.

Bron/Source: Facebook
 


28.11.18
‘KLAAR VOOR HET NIEUWE AVONTUUR’ / READY FOR THE NEW ADVENTURE

De eerste keer dat ik Hank The Knife ontmoette en sprak, was niet in een, authentiek stijlvolle, Londen dubbeldekker. Goed, toen stevig aan het bier, vandaag aan de koffie, wat allemaal kan in Rock ‘n’ Roll. Het is een mooie gelegenheid om de legendarische Arnhemse ‘Guitar King’ even aan de tand te voelen. Je hoort over hem en zijn band momenteel, na tijden van zorgwekkende stilte. Ik begin met “Hank, wat zie je er nog altijd jong uit, terwijl je in jaren simpelweg de jongste niet kán zijn. Voel je jezelf ook zo, ofwel bruis je nog?” De eerste schaterlach heb je al te pakken. “Och, man, ik voel me zo’n ouwe lul”, grapt hij, te vervolgen met “maar ik mag niet klagen. Het gaat eigenlijk best goed. Zolang ik me nog honderd procent kan geven, blijf ik doorgaan. Al gaat de conditie natuurlijk wel met toename van leeftijd iets achteruit. Daar ontkom je niet aan, vroeger ging het iets gemakkelijker”. Wel, wie ook wat doet ervaart dat, dus niets nieuws zover. “Je bent met een deels nieuwe samenstelling teruggekeerd onder de naam Hank The Knife & The Silver Cadillacs. Ben je content met deze band en waarom zijn ‘The Jets’ verdwenen?” Hank aarzelt geen moment met zijn antwoord en steekt direct van wal. “The Silver Cadillacs voerde ik altijd al naast Hank The Knife & The Jets. Enkele jaren terug viel de laatste ‘Jets’ bezetting uiteen, wat voornamelijk kwam door medische problematiek rond Alfons Haket. Twee bandleden gaven aan te stoppen. Alfons is wonderbaarlijk goed hersteld en nu weer gewoon van de partij in de nieuwe bezetting. Maar ik had de draad intussen opgepakt met deze Silver Cadillacs formatie. Onder andere daarom hebben we die naam zo gehouden. In deze nieuwe bezetting spelen we een breder repertoire. Eigen werk en hits van Hank The Knife & The Jets, covers van rock ‘n’ roll klassiekers, maar ook meer instrumentale gitaarcomposities. Ten eerste deed ik dat al vanaf de allereerste Hank The Knife elpee, dus ook dat is niet nieuw. We spelen bijvoorbeeld ook The Shadows. Uiteindelijk blijft het ‘what’s in a name’.”

Translated with www.DeepL.com/Translator
The first time I met and spoke with Hank The Knife was not in an authentically stylish London double-decker.   Well, then firmly on the beer, today on the coffee, which is all possible in Rock 'n' Roll. It's a great opportunity to put the legendary Arnhem 'Guitar King' to the test. You can hear about him and his band at the moment, after times of worrying silence. I start with "Hank, what do you still look young, while in years you simply can't be the youngest. Do you feel like that, or are you still alive? You already have the first laugh. "Oh, man, I feel such an old dick," he joked, continuing with "but I can't complain. It's actually going pretty well. As long as I can give myself one hundred percent, I will continue. Although the condition of course deteriorates with increasing age. You can't escape that, it used to be a little easier". Well, whoever does what experiences that, so nothing new so far. "You graft back with a partly new composition under the name Hank The Knife & The Silver Cadillacs. Are you content with this band and why did 'The Jets' disappear? Hank does not hesitate for a moment with his answer and stabs directly from shore. "I always had The Silver Cadillacs next to Hank The Knife & The Jets. A few years ago the Jets' last occupation, which was mainly due to medical problems around Alfons Haket. Two band members indicated to stop. Alfons has recovered miraculously well and now just returned from the party in the new occupation. But I had picked up the thread in the meantime with this Silver Cadillacs formation. That's one of the reasons why we named it so held. In this new line-up we play a wider repertoire. Own work and hits of Hank The Knife & The Jets, covers of rock 'n' roll classics, but also more instrumental guitar compositions. First of all I did that from the very first Hank The Knife album, so that's not new either. We also play The Shadows for example. In the end what's in a name".

Na de koffie te zien bijvullen vervolgt de legende op zes snarige basgitaar met “En ja, ik ben heel content met deze band. Ervaring tot en met en de sfeer is bijzonder goed. Met Alfons sta ik uiteindelijk al zo’n vijftig jaar op het podium, maar ook de nieuw aangetrokken muzikanten ken ik al heel lang. Theo Gamelkoorn is een veelzijdig gitarist met wie ik vroeger in Groep Arnhem speelde. Naast onder andere Arnie Treffers (beter bekend als Long Tall Ernie) en Alan Macfarlane. Eef Foppen drumde al in het allereerste bandje dat we vormden in de vroege sixties. Moet je nagaan…” Ja, de heren gaan al een tijdje mee. “Hoe heette die band?” wil ik weten en Hank doet zijn aanstekelijke lach opnieuw gelden. “God, kerel, ik weet niet eens de huidige naam van de band, dus laat staan…” Opnieuw sleurt hij me mee in zijn lach en laten we het daarbij. We naderen plaats van bestemming, wat mij nog beweegt tot inhaken op de onlangs uitgebrachte dubbel cd van Hank The Knife & The Jets in de Universal serie ‘Golden Years Of Dutch Pop Music’, welke goed aan is geslagen. “Kunnen de fans nieuw materiaal verwachten op korte termijn, Hank?” – “Nou, weet je, het op poten zetten van de nieuwe band heeft veel tijd en energie gekost. Dat is eigenlijk de reden dat ik me niet met nieuw werk bezig heb kunnen houden. Maar die mogelijkheid blijft natuurlijk altijd bestaan”. Voordat we handen schudden kan nog nipt “Hank, a.s. zondag treed je op in Hoevelaken met de nieuwe formatie, in sportcafé De Slag. Jullie zijn er klaar voor?” – “Jazeker, helemaal. We koesteren sowieso herinneringen aan Hoevelaken, waar we vaker zijn geweest. Rond de eeuwwisseling al, meen ik. Enthousiast publiek dat het gevoel van thuiswedstrijd spelen geeft. Áltijd goed”. Overtuigd. Ik kan niet wachten. Hank The Knife & The Silver Cadillacs zijn klaar voor het nieuwe avontuur...

After seeing the coffee refill continues the legend on six string bass guitar with "And yes, I'm quite content with this band. Experience through to and including and the atmosphere is very good. With Alfons I've been on stage for about fifty years, but I've also known new recruited musicians for a long time. Theo Gamelkoorn is a versatile guitarist with whom I used to play in the past. Group Arnhem played. Besides among others Arnie Treffers (better known as Long Tall Ernie) and Alan Macfarlane. Eef Foppen was already drumming in the very first band we formed in the early sixties. You have to check..." Yes, the gentlemen are already going for a while. "What was the name of the band?" I want to know and Hank asserts his infectious smile again. "God, guy, I don't even know the current name of the band, so let alone..." Again he drags me along in his smile and let's make it a little bit more fun. in doing so. We are approaching our destination, which still moves me to hook onto the recently released double CD of Hank The Knife & The Jets in the Universal series 'Golden Years Of Dutch Pop Music', which is well received. "Can fans expect new material in the short term, Hank? - Well, you know, setting up the new one. band has cost a lot of time and energy. That's actually the reason I wasn't able to get involved with new work. But of course that possibility always exists". Before we shake hands we can still just "Hank, next Sunday treed get ready in Hoevelaken with the new formation, in sports café De Slag. You are ready for it"? - Yes, all the way. We Anyway, cherish memories of Hoevelaken, where we have been before. Around the turn of the century, I believe. Enthusiastic audience that gives the feeling of playing at home. Always good". Convinced. I can't wait. Hank The Knife & The Silver Cadillacs are ready for the new adventure...

Bron/Source: Facebook
 


10.10.18
‘CADILLACS OPTREDEN / PERFORMANCE 01 DECEMBER'

AFM Support Event is het startschot voor de AFM Hulp Week 2018 die zal plaatsvinden van 18 t/m 22 december aanstaande. AFM zal dit jaar geld inzamelen voor Stichting GUV Goede doelen fonds en ook de opbrengsten van dit festival zal ten goede komen aan het fonds. De volgende bands zullen 1 december optreden: ALICE (Alice Cooper Tribute Band), ShadowHead, John The Revelator & Guests, Easy Top (ZZ Top Tribute Band), Purple D (Deep Purple Tribute Band), The Roaring Fourties, Firehouse Mama, Hank The Knife & The Silver Cadillacs, Miquel Montalban, Premium High Classic Rock Band en Steppin’ Stone..

Translated with www.DeepL.com/Translator
AFM Support Event is the starting shot for the AFM Hulp Week 2018 which will take place from 18 to 22 December. forthcoming. This year AFM will raise money for the GUV charity fund and the proceeds of this fund. festival will benefit the fund. The following bands will perform on December 1st: ALICE (Alice Cooper Tribute Band), ShadowHead, John The Revelator & Guests, Easy Top (ZZ Top Tribute Band), Purple D (Deep Purple Tribute), Guests, Easy Top (ZZ Top Tribute Band), Purple D (Deep Purple Tribute). Band), The Roaring Fourties, Firehouse Mama, Hank The Knife & The Silver Cadillacs, Miquel Montalban, Premium High Classic Rock Band and Steppin' Stone...

https://www.facebook.com/events/237464363579754/

https://firehousemama.nl/activiteit/benefiet-afm-hulpweek-aalten/

Bron/Source: Facebook
 


10.10.18
‘‘HANK THE KNIFE ROCKT ZONDAG 25 NOVEMBER IN SPORTCAFÉ DE SLAG!’

We kennen hem voornamelijk uit de kleurrijke glamrock jaren zeventig. Hank The Knife was daarin aanvankelijk bassist bij rock ‘n’ roll formatie Long Tall Ernie & The Shakers. In 1975 brak hij internationaal door met eigen band, Hank The Knife & The Jets. “Guitar King” en “Stan The Gunman” gooiden bijzonder hoge ogen op de hitlijsten. Het muzikale handelsmerk van Hank The Knife bestaat uit het zware geluid van een zes snarige basgitaar, die hij als sologitaar bespeelt. Het debuut langspeel album “The Guitar King” deed al op fenomenale wijze uit de doeken waar Hank en consorten door tientallen jaren op voortborduren. Pure rock ‘n’ roll afgewisseld door instrumentale, filmachtige, composities met de ‘six-bass’ in de hoofdrol. Invloeden van onder andere The Shadows en Morricone zijn waarneembaar. Door decennia van tijd blijft de Arnhemse band, met diverse wisselingen binnen The Jets, bestaan.

Periodiek worden er nieuwe singles en albums uitgebracht, en blijft de act graag gehoord op festivals. Ook in meer kleinschalige horeca zoals het Hoevelakense sportcafé De Slag. Hank The Knife & The Jets koesterden al langer een binding met Hoevelaken, getuige de denderende optredens in het souterrain van voormalig café De Acht Stuyvers. Onlangs is een nieuwe samenstelling van Hank The Knife & The Silver Cadillacs leven ingeblazen. Oudgedienden Hank The Knife en Alfons Haket, ofwel Alfie Muscles uit de Long Tall Ernie jaren, worden daarin bijgestaan door Theo Gamelkoorn op de snaren en Eef Foppen achter de drums. Jack van der Veer bestiert het management. In voornoemde bezetting treedt de band aan op zondag 25 november in Sportcafé De Slag. Het optreden vangt ca 15.00 uur aan.

Entree is vrij. Daarin worden eigen hits en album songs, alsmede hoogtepunten uit The Shakers jaren en covers van bekende rock ‘n’ roll klassiekers, vertolkt. Met Hank The Knife en Theo Gamelkoorn als leadgitaristen worden er tevens instrumentale nummers ten gehore gebracht, van eigen werk tot Shadows successen van weleer. Sportcafé De Slag, te vinden aan de Zuiderinslag 2, heeft dan juist een grondige verbouwing doen afronden, waarmee deze entourage van sympathieke uitbater Hans Root geruime tijd vooruit kan. Nu focussen we ons op rock ‘n’ roll in Hoevelaken. Waarbij Hank The Knife & The Silver Cadillacs bezoekers van het sportcafé ‘slag’ in de rondte doen rocken.

Translated with www.DeepL.com/Translator
We know him mainly from the colourful glamrock seventies. Hank The Knife was initially bass player with rock 'n' roll formation Long Tall Ernie & The Shakers. In 1975 he made his international breakthrough with his own band, Hank The Knife & The Jets. "Guitar King" and "Stan The Gunman" were very high on the charts. Hank The Knife's musical trademark consists of the heavy sound of a six-string bass guitar, which he plays as a solo guitar. The debut album "The Guitar King" already revealed in a phenomenal way where Hank and his associates have been building on for decades. Pure rock 'n' roll alternated with instrumental, film-like compositions with the six-bass in the leading role. Influences of The Shadows and Morricone are perceptible. Through decades of time the Arnhem band continues to exist, with various changes within The Jets.

Periodically new singles and albums are released, and the act likes to be heard at festivals. Also in more small-scale restaurants such as the sports café De Slag in Hoevelaken. Hank The Knife & The Jets had a long-standing bond with Hoevelaken, as witnessed by the thunderous performances in the basement of former café De Acht Stuyvers. Recently a new line-up of Hank The Knife & The Silver Cadillacs has been revived. Former Hank The Knife and Alfons Haket, or Alfie Muscles from the Long Tall Ernie years, are assisted by Theo Gamelkoorn on the strings and Eef Foppen behind the drums. Jack van der Veer is in charge of the management. In the aforementioned line-up, the band will perform on Sunday 25 November in Sportcafé De Slag. The performance starts ca 15.00 hours.

Entrance is free. In it, own hits and album songs, as well as highlights from The Shakers years and covers of well-known rock 'n' roll classics, will be performed. With Hank The Knife and Theo Gamelkoorn as lead guitarists, nstrumental songs will be performed, from their own work to Shadows successes of yesteryear. Sportcafé De Slag, at find at the Zuiderinslag 2, has just completed a thorough renovation, with which this entourage of sympathetic manager Hans Root can go ahead for quite some time. Now we focus on rock 'n' roll in Hoevelaken. Where Hank The Knife & The Silver Cadillacs will rock the visitors of the sports café 'slag'.

    Have you heard.... he's back in town!

Bron/Source: Facebook
 


10.10.18
‘CADILLACS MET STAAT VAN DIENST SCHAREN ZICH RONDOM GUITAR KING’
'CADILLACS WITH EXPERIENCE AROUND THE GUITAR KING'

De voorbereidingen zijn al even bezig en bovenal speelde lange tijd de vraag ‘hoe verder’. Even leek het erop dat het legendarische Hank The Knife & The Jets uitsluitend in rock ‘n’ roll geschiedenisliteratuur voort zou bestaan. Maar uiteindelijk wordt het ook in Arnhem nooit zo donker of het licht breekt door. En hóe! Zanger Alfons Haket staat na wonderbaarlijk herstel thans weer te popelen. Fred van Geffen en Alan Macfarlane kondigden aan te stoppen. Hank The Knife bleef actief met Shadows tributeband Sixty-Four. Collega muzikanten in deze formatie, gitarist Theo Gamelkoorn en drummer Eef Foppen, beschikken over de kwaliteiten en ervaring dat zij voelen voor aansluiting wanneer Hank besluit The Silver Cadillacs nieuw leven in te blazen. Tijdens de eerste oefensessies halen bandleden opgelucht adem. Wat voorheen stond voor een coverband naast Hank The Knife & The Jets, vormt nu de hoofdmoot. In de nieuwe samenstelling worden beiden vertegenwoordigd, wat betekent dat het repertoire breder georiënteerd is en onze guitar king nu ook in The Silver Cadillacs pronkt met de unieke sound van zijn zes snarige basgitaar.

Tevens doen Theo Gamelkoorn en Alfons Haket van zich spreken op de snaren. Er komen meer instrumentale werken op de playlist voor, wat vanaf het Hank The Knife & The Jets debuutalbum al stempel drukte. De meeste composities komen van Hank’s eigen hand. Ook worden klassiekers van onder andere The Shadows ten gehore gebracht. Instrumentale nummers speelden immer een rol. Uiteindelijk zou het in 1975 bijna van start zijn gegaan met “Ghost Town”, ware het niet dat op het laatste moment – uitermate verdienstelijk – besloten werd “Guitar King” tot A-kant van de single naar voren te schuiven. “We kunnen het publiek nu nog meer ter wille zijn”, geeft Hank als reactie, “het Hank The Knife repertoire blijft meedoen, af te wisselen met covers van rock ‘n’ roll klassiekers én instrumentale nummers”. Zijn meest recente, hoog gerecenseerde, solo albums voorzien in instrumentale composities. Dan brengt, als klap op de vuurpijl, Universal Music een dubbel cd van Hank en consorten uit in de succesvolle reeks “Golden Years Of Dutch Popmusic”. Hank The Knife & The Silver Cadillacs zijn inmiddels gereed om de podia te bestijgen. Jack van der Veer bestiert het management, te bereiken op +31687157785 of theknife@coyotejack.nl. Zie ook www.thesilvercadillacs.nl.
Have you heard… he’s back in town!

Translated with www.DeepL.com/Translator
The preparations have been going on for a while and above all the question 'how to proceed' played a role for a long time. For a moment it seemed that it was legendary Hank The Knife & The Jets would continue to exist exclusively in rock 'n' roll history literature. But In the end, even in Arnhem it never gets so dark or the light breaks through. And how! Singer Alfons Haket is after miraculous recovery now eager to return. Fred van Geffen and Alan Macfarlane announced to stop. Hank The Knife remained active with Shadows tribute band Sixty-Four. Colleague of musicians in this formation, guitarist Theo Gamelkoorn and drummer Eef Foppen, have the qualities and experience that they feel for connection when Hank decides Breathe new life into The Silver Cadillacs. During the first practice sessions, band members take a breath of relief. What previously stood for a cover band next to Hank The Knife & The Jets, is now the main part. In the new composition both are represented, which means that the repertoire is more broadly oriented and our guitar king is now also represented in The Silver Cadillacs shows off the unique sound of his six-string bass guitar.

Theo Gamelkoorn and Alfons Haket also make themselves heard on the strings. There are more instrumental works on the playlist, which has left its mark on the Hank The Knife & The Jets debut album. Most of the compositions come from Hank's own hand. Classics from The Shadows, among others, are also performed. Instrumental songs always played a role. Eventually it would have almost started in 1975 with "Ghost Town", if it had not, that at the last moment - extremely meritoriously - it was decided to make "Guitar King" the A-side of the single. slide. "We can be even more for the public's sake now", says Hank in response, "the Hank The Knife repertoire remains. participate, alternating with covers of rock 'n' roll classics and instrumental songs". His most recent, high reviewed, solo albums provide instrumental compositions. Then, to cap it all, Universal Music a double CD by Hank and consorten uit in the successful series "Golden Years Of Dutch Popmusic". Hank The Knife & The Silver Cadillacs are now ready to go on stage. Jack van der Veer is in charge of the management, at can be reached at +31687157785 or theknife@coyotejack.nl. See also www.thesilvercadillacs.nl.

Bron/Source: Facebook
 


29.09.18
NOG BETER DAN TOEN! / EVEN BETTER THAN THE EARLY DAYS!

“Van der Pik?!? Wat zijn dit voor vlerken, wat een kabáál!!!” Wie goed kijkt naar de monitor naast Studio 70 exploitant Edu Wilten, die de lachspieren flink te goed doet aan deze beelden uit de gouden glamrock eeuw, herkent Sjef van Oekel en Evert van der Pik in hevige discussie omtrent het luidruchtig binnenvallen van Hank The Knife & The Jets. Wanneer na afloop boekhouder van der Pik formeel zegt “heren, wilt u mij even volgen naar mijn kantoor?” hoor je onze Guitar King “sodemieter op, man, ouwe zak!” als uiterst beleefde tegenreactie uiten. Dát is Rock ‘n’ Roll. Genieten van en lachen om verleden en heden, gisteravond in de Arnhemse studio.

Translated with www.DeepL.com/Translator
"Van der Pik? What kind of flies are these, what a kabál!! Those who look closely at the monitor next to Studio 70 operator Edu Wilten, who does the laughing muscles much too well to these images from the golden glamrock century, recognize Sjef van Oekel and Evert van der Pik in heated discussion about the noisy invasion of Hank The Knife & The Jets. When bookkeeper van der Pik formally says "gentlemen, do you want to follow me to my office?" you hear our Guitar King "Express your "sodemieter op, man, oude zak!" as an extremely polite counter-reaction. That is Rock 'n' Roll. Enjoying and laughing at past and present, last night in the Arnhem studio.

Oude verhalen die boven komen doen je altijd zo goed. Je hoort zanger en gitarist Alfie Muscles, wanneer er teruggeblikt wordt op de Long Tall Ernie & The Shakers dagen, zeggen “Ja, ik was altijd de chauffeur, weet je, dus stond er altijd gelijk een fles whiskey voor me klaar”. Er wordt geschaterd om hoe er toen niet zo nauw gekeken werd. Gitarist Theo Gamelkoorn herinnert zich als bandlid van Groep Arnhem met ‘The Shakers’ getoerd te hebben in die begindagen. “Wat konden ze zuipen, echt niet meer normaal, en een ruzies af en toe”. Hank The Knife herinnert zich op kantoor te moeten komen bij manager Rein Muntinga, een naam die hij volgens de heren eer aan deed, vanwege zijn snarenwerk dat beneden peil bleef, waarbij koning alcohol onze guitar king misschien een héél klein beetje de das om deed. “Wat is er mis mee? Ik speel gewoon goed”. Dat het beruchte stuk opgenomen was, had hij geen rekening mee gehouden. Even later dendert de decibelmeter weer drie cijferig in het rood en ben je getuige van hoe goed deze mannen nog altijd zijn. Evert van der Pik klinkt overtuigend met “ja, meneer van Oekel, u heeft ze zelf besteld!” Wat hebben we altijd gelachen om van Oekel. “Oooohhh… dán is het goed. Práchtig, gewoon!” Ja, meneer van Oekel, die vlerken spelen nog beter dan toen.

Old stories that come to the surface always do you so well. You hear singer and guitarist Alfie Muscles, when they look back on the Long Tall Ernie & The Shakers days, they say "Yes, I was always the driver, you know, so there was always a bottle of whiskey waiting for me". It is estimated how they didn't look so closely then. Guitarist Theo Gamelkoorn remembers having toured with 'The Shakers' as a member of the Arnhem Group in those early days. "What could they drink, really no longer normal, and an occasional quarrels". Hank The Knife remembers having to come to the office to manager Rein Muntinga, a name he did justice to according to the gentlemen, because of his strings that remained below standard, where king alcohol might kill our guitar king a tiny bit. "What's wrong with it? I just play well". That the infamous piece was recorded, he had not taken into account. A little later the decibel meter thunders again three digits in red and you witness how good these men still are. Evert van der Pik sounds convincing with "yes, Mr. van Oekel, you ordered them yourself! We have always laughed at van Oekel. Oooohhhh.... then it's good. Right, just right! Yes, Mr van Oekel, those florists play even better than then.

 


25.08.18
"WEER OP DE FIETS / ON THE BIKE AGAIN"

Bron/Source: Arnhemse  Koerier
 

09.08.18
"TIJDLOOS / TIMELESS"

Zo wordt het aangezicht beïnvloed door hoge leeftijden én enorme temperaturen, waarbij we toch op een vrolijk onthaal bij Aladna FM (www.aladnafm.nl) in Aalten mochten rekenen. Een interview door Gerard Kolenbrander in zijn programma ‘From Past To Present’ met Hank The Knife en Theo Gamelkoorn. Sowieso resulteert dit tot een optreden van Hank The Knife & The Silver Cadillacs op de allereerste dag van december, waarover binnenkort meer. De website www.the- silvercadillacs.nl is online en de band beschikbaar voor optredens vanaf medio oktober. Tijdens het vraaggesprek hoor je The Guitar King zich verbazen over hoe tijdloos populair zijn grootste hits blijven en natuurlijk ontbrak de nodige humor niet. Hoeft ook niet, lachen blijft gepermitteerd in rock ‘n’ roll. 

Translated with www.DeepL.com/Translator
For example, the face is influenced by high ages and enormous temperatures, while we were able to count on a cheerful welcome at Aladna FM (www.aladnafm.nl) in Aalten. An interview by Gerard Kolenbrander in his programme 'From Past To Present' with Hank The Knife and Theo Gamelkoorn. Anyway this results in a performance by Hank The Knife & The Silver Cadillacs on the very first day of December, more about that soon. The website www.the-silvercadillacs.nl is online and the band is available for performances from mid-October. During the interview you can hear The Guitar King wonder how timelessly popular his biggest hits remain and of course lacked the necessary humor. not. No need to, laughter remains authorized in rock 'n' roll. 

Bron/Source: Management
 


09.08.18
"FROM PAST TO PRESENT"

Een bijna een uur durend Intervieuw (afgewisseld met diverse songs) met Hank The Knife, Theo Gamelkoorn en Coyote Jack (van der Veer) bi ADLADNA FM Radio met Gerard Kolenbrander In het Programma "FROM PAST TO PRESENT", Zondag 17:00 uur op 5 Augustus jl. Onstaan van alles, opnamen, de plannen en de eventuele optredens van Hank The Knife & The Sliver Cadillacs...

Translated with www.DeepL.com/Translator
An almost one hour Intervieuw (interspersed with various songs) with Hank The Knife, Theo Gamelkoorn and Coyote Jack (van der Veer) bi ADLADNA FM Radio with Gerard Kolenbrander In the Program "FROM PAST TO PRESENT", Sunday 17:00 hours on 5 August last. The making of everything, recordings. the planning and possible performance of Hank The Knife & The Silver Cadillacs..
.
Bron/Source: Adladna FM Radio
Foto / Picture: Rob Hanhart
 


04.08.18
"‘SIXTY FOUR IS NIET MEER / IS DOWN"

Sixty Four is niet meer. Aangezien Hank The Knife & The Silver Cadillacs ook het repertoire spelen en daarbij ook nog de songs van Hank The Knife & The Jets ten gehore brengen is de Sixty Four officieel opgeheven.

Translated with www.DeepL.com/Translator
Sixty Four is no longer. Since Hank The Knife & The Silver Cadillacs also play the repertoire and also perform the songs of Hank The Knife & The Jets, the Sixty Four has been officially disbanded.

Bron/Source: Management
 


04.08.18
"RADIO INTERVIEW"

Aanstaande zondag reist Hank The Knife af naar de prachtige Achterhoek om gezamenlijk met gitarist/bassist Theo Gamelkoorn, één van de door en door ervaren nieuwe gezichten binnen de formatie Hank The Knife & The Silver Cadillacs, aan te treden bij grensgebied zender Aladna FM. Dit vindt plaats van 17.00 tot 18.00 uur in het programma ‘Past To Present’ met Gerard Kolenbrander als gastheer, wiens uitzending tot 19.00 uur duurt en immer op een grote schare aan luisteraars kan rekenen. Zie www.aladnafm.nl, en zie tevens www.thesilvercadillacs.nl. Natuurlijk wordt de nabije toekomst onder de loep genomen, nu Hank The Knife & The Silver Cadillacs staan te popelen om de podia te bestijgen. Zondag meer. Wij kijken er al naar uit. Guitar Kings bij Aladna FM.

Translated with www.DeepL.com/Translator
This Sunday Hank The Knife will travel to the beautiful Achterhoek to join guitarist/bassist Theo Gamelkoorn, one of the thoroughly experienced new faces within the formation Hank The Knife & The Silver Cadillacs, to join the border area channel Aladna FM. This takes place from 17.00 to 18.00 hours in the program 'Past o Present' with Gerard Kolenbrander as host, whose broadcast lasts until 19.00 hours and always on a large crowd of listeners can count. See www.aladnafm.nl, and also www.thesilvercadillacs.nl. Of course the near future will be scrutinized, now that Hank The Knife & The Silver Cadillacs are eager to take to the stages. Sunday more. We are already looking forward to it. Guitar Kings at Aladna FM.

Bron/Source: Management
 


22.07.18
"WILLEM DAAMEN OVERLEDEN... / DIED"


Bron/Source: Management
 

28.06.18
"SLAG OM ARNHEM / BATTLE FOR ARNHEM!"

door Jack van der Veer
Het blijft de hoofdstad van de Rock ‘n’ Roll en wanneer Guitar King’ Hank The Knife als gids optreedt, kom je echt wel waar je zijn moet. Regelrecht naar de bar ??. In de vroege ochtend met goede vriend Willem op weg om de Fuego te ontdoen van de, 4+ plus hoog, donkere stalling. Eigen gevoel volgen, wat je zaterdag al had moeten doen door de Franse sportcoupé, zonder het vuur aan de schenen te leggen, na vervanging koelwater rijdend mee te nemen. Dit idee is prettiger, de Benz van Willem er achteraan die met trekhaak de situatie kan redden als het nodig mocht zijn. Veel gelachen om niks, wat zo belangrijk is in het bestaan van jonge jongens die een dagje ouder worden.

Natuurlijk op voorhand met autochirurg Edwin Heining overleg gevoerd of de tocht verantwoord zou zijn. Groen licht. Én… geen vuiltje aan de lucht. Nee, die bleef stralend blauw. Ten tijde van een tussentijdse onder de motorkap check een uitje ervan gemaakt en op chique parkeerplaats locatie aan de koffie. Uiteindelijk halen twee klassiekers, met bestuurders meegerekend het dubbele, zonder probleem het dorp. Als nooit weggeweest, pronkt er weer een vurige Française achter de rocktempel. Wat een mooie stad, groot geworden door Rock ‘n’ Roll. Al zijn centrumdrukte en eenrichtings(on)mogelijkheden niet om aan te wennen. Daar heelhuids uitgekomen weet je al hoe je de kop boven dit stukje tekst noemt: de slag om Arnhem.

Google Translate
It remains the capital of the Rock 'n' Roll and when Guitar King 'Hank The Knife acts as a guide, you really do get where you have to be. Right to the bar ??. In the early morning with good friend Willem on his way to get the Fuego off the, 4+ plus high, dark garage. Follow your own feeling, what you should have done on Saturday by the French sports coupe, without putting the fire on the shins, after replacing cooling water driving along. This idea is more pleasant, the Benz of Willem in the back who can save the situation with towbar if necessary. Much laughter for nothing, which is so important in the existence of young boys who are getting older.

Of course in advance with car surgeon Edwin Heining consulted whether the trip would be safe. Green light. And ... no dirt in the air. No, it remained brilliant blue. At the time of an interim under the hood check out a trip made of it and on chic parking location at the coffee. In the end, two classics, with drivers in addition to double, get the village without problem. If never went away, a fiery Frenchwoman would show off behind the rock temple again. What a beautiful city, made big by Rock 'n' Roll. All its center and one-way (im) possibilities not to get used to. Having come out in one piece, you already know how you call the head above this piece of text: the battle of Arnhem.

Bron/Source: Management
 


28.06.18
"HELDEN VAN NU / HEROES TODAY"

Jeugdsentiment....Hank the Knife....cd presentatie......
Helden van Toen en een grote inspiratie voor mij Long tall Ernie and the Shakers

Bron/Source: Management
 


28.06.18
"EVEN TERUGKIJKEN / LOOK BACK"

`REPETEREN`
Zaterdag staan de heren voor het eerst in deze samenstelling van Hank The Knife & The Silver Cadillacs op het podium bij muziekwinkel Kroese in Arnhem. Oudgedienden Hank The Knife en Alfons Haket, ofwel Alfie Muscles, met de sinds mensheugenis door alle muzikale wateren gewassen Theo Gamelkoorn en Eef Foppen. “Nog even de puntjes op de ‘i’, jongens” hoor je the guitar king zeggen en dan barst het los. Nee, humor niet thuisgelaten, is onlosmakelijk verbonden. “Ik vond het wel muzikaal” hoor je de in letterlijke zin afscheid van zijn wilde haren genomen hebbende Alfie grappen na een experimentele handeling op de snaren, waarop The Knife – hoe komt ‘ie er weer ‘zomaar’ op – reageert “Nou, laat dat ‘muzi’ maar weg!”

Theo vergeet niet meer dat hóóg tempo ‘Alright’ klinkt en uit monde van de sympathieke slagman Eef verneem je “ik wist toch echt niet dat ik tot zoveel lawaai in staat was”. Waar dat toe resulteert? Aanschouw het aanstaande zaterdag vanaf 15.00 uur aan de Rijnstraat 31 in Arnhem. Daar speelt de band een miniconcert ter gelegenheid van het zojuist uitgebrachte dubbel cd album door Universal Music, “Hank The Knife & The Jets – The Golden Years Of Dutch Pop Music”. De geremasterde originele uitvoeringen van de single successen zijn daar in zo’n hoogwaardige geluidskwaliteit op uitgebracht, dat het live ‘rotzooi maar wat’ – ‘in vaktermen’ zoals Hank dat tot jou als toeschouwer verklaart – hoge verwachtingen wekt. Dat komt vast goed.

REHEARSAL ---- Google Translate
On Saturday, for the first time in this composition of Hank The Knife & The Silver Cadillacs, the guys are on stage at music store Kroese in Arnhem. Old-timers Hank The Knife and Alfons Haket, or Alfie Muscles, with Theo Gamelkoorn and Eef Foppen washed by all musical waters since time immemorial. "Just the dots on the 'i', boys, you hear the guitar king say and then it bursts. No, humor is not left at home, is inextricably linked. "I thought it was musical" you hear the literal farewell of his wild hair taken Alfie jokes after an experimental act on the strings, which The Knife - how does it "just" on - reacts "Well, late that 'music' is gone! "

Theo does not forget that the tempo is 'Alright' and from the sympathetic hitter Eef you hear "I knew
really not that I was capable of so much noise ". Where does that result? Be aware of this coming Saturday
3 pm at Rijnstraat 31 in Arnhem. There the band plays a mini concert on the occasion of the just released
double album album by Universal Music, "Hank The Knife & The Jets - The Golden Years Of Dutch Pop Music". The
remastered original performances of the single successes have been released in such a high-quality sound quality,
that the live 'junk but what' - 'in technical terms' such as Hank that explains to you as a spectator - arouses high expectations. That will be fine.
----------------------------
`ONDERWEG OUWE VRIEND` / ON OUR WAY, OLD FRIEND

(deel 2) door Jack van der Veer
Het eerste optreden van deze samenstelling Hank The Knife & The Silver Cadillacs. Je hebt er naar uitgekeken. Om eindeloze eenrichtingsergernis tegen te gaan, rijdt Hank met je mee. Hij kent Arnhem als zijn flesopener. De Fuego geniet van bekijks onderweg. “Die auto heeft meer sjans dan ik” grap je tot de guitar king. De parkeergarage wordt bereikt, waar zoveel auto’s staan dat het erop lijkt dat The Knife back in town is. Klimmen, nog hoger, en je vindt een vak waar de Franse coupé in past. Motor af en… al neem je het nieuws over die op hand zijnde volksopstand nog niet altijd even nauw, hoor je me toch een ontploffing waarbij je eerst verschrikt kijkt of het dak niet weggevaagd is. En dan… een rook- en stoomontwikkeling onder de motorkap vandaan die laaghangende mist recht van betekenis ontneemt en jullie tot bijna aan de enkels in koelvloeistof doet staan. ”G&^%$#$@E!”. Nee, geen betere woordkeuze voor handen. Gesis en geborrel waar niet eens destillaat aan te pas komt. Foute boel. “Was dat jouw auto?” vraagt onze zes snaren bassist zich af, en jouw “ben bang van wel” zegt genoeg. Motorkap omhoog en constateren dat een koelslang open is gescheurd. Een probleem lacht jullie uit. Althans, lacht jóu uit. Je moet niet aan voorspellingen doen, ze komen altijd uit. “Je zal zien”, begin je tot Hank, “wanneer jij straks de eerste snaren aanraakt, meldt de ANWB monteur zich en mis ik het optreden”.

Lopende naar optreedlocatie Kroese wacht jullie een enthousiast onthaal. Bekende gezichten, waarbij je zelfs moet nadenken ‘wie ben jij ook weer?’ en de tent loopt bomvol. De band begint. Knife dendert op de six-bass de fundering tot schudden en Theo doet de snaren gillen in een openingsmedley. ‘Geweldig!’ Telefoon. “Met de ANWB, ik sta binnen vijf minuten bij uw auto”. Op naar de parkeergarage. De monteur schrikt. “Dit heb ik nog nóóit, in mijn hele loopbaan, gezien!” Dit heeft de vurige sportcoupé eerder dit jaar al eens teweeg gebracht bij een betere autofluisteraar dan je deze toe inschat. Zijn verwijtende ‘hoe haal je het in de kop om een auto zo overstuur te jagen’ blik lach je om. Jij uit jouw verontwaardiging omgeven door meer vraagtekens dan die monteur zich toe mag eigenen. De man begint. Is ruim anderhalf uur bezig. De motor komt wederom op kookpunt. “Ja, is ook niet gek na bijna een uur stationair draaien” uit je geïrriteerd. “U kunt zo echt niet verder rijden”. Ouwe lichaamspijnen zingen in duet. Je staat niet toe dat de Fuego naar een plaatselijke kliniek wordt getransporteerd en loopt terug naar de inmiddels gesloten muziekwinkel, waar het optreden allang voorbij is. “Het was zo leuk! Groot succes, tien keer zoveel cd’s verkocht als van een vorige, moderne, Pinkpop artiest die hier laatst stond!” De filiaalmanager is blij. Dat dit publiekelijke tekeer gaan door Hank The Knife & The Silver Cadillacs in succes zou ontaarden, had je wel verwacht. Hierover later meer. Het optreden moeten missen laat je jezelf niet graag flikken. Nee, zelfs niet door jouw oranje ouwe vriend.

Google Translate
The first appearance of this composition Hank The Knife & The Silver Cadillacs. You've been looking forward to it. Hank goes with you to prevent endless one-way annoyance. He knows Arnhem as his bottle opener. The Fuego enjoys viewing along the way. "That car has more shans than I do" you joke to the guitar king. The parking garage is reached, where there are so many cars that it looks like The Knife is back in town. Climbing, even higher, and you will find a box that fits the French coupé. Motor off and ... although you take the news about the current popular uprising is not always that close, do you still hear me a blast in which you first see if the roof is not wiped out. And then ... a smoke and steam development from under the bonnet that deprives low hanging fog of meaning and makes you almost in the ankles in coolant. "G & ^% $ # $ @ E!". No, no better choice of words. Hiss and bubbling that does not even involve distillate. Wrong stuff. "Was that your car?" Asks our six-string bass player, and your "am afraid of" says enough. Raise the engine cover and note that a cooling hose is torn open. You laugh out a problem. At least, you laugh out. You do not have to make predictions, they always come out. "You will see", you start to Hank, "when you touch the first strings soon, the ANWB technician reports and I miss the performance".

You will receive an enthusiastic welcome to the Kroese performance venue. Well-known faces, where you even have to think 'who are you again?' And the tent is crowded. The Band starts. Knife thunders on the six-bass the foundation to shake and Theo makes the strings scream in an opening medley. "Great!" Phone. "With the ANWB, I am at your car within five minutes". On to the parking garage. The mechanic is startled. "I have never seen this, in my entire career!" This has already prompted the fiery sports coupe earlier this year with a better car whisperer than you would expect. His reproaching 'how do you get it in the head to drive a car so upset' you smile. You are out of your indignation surrounded by more question marks than the mechanic can claim to be. The man starts. Is more than one and a half hours busy. The engine comes back to boiling point. "Yes, is not crazy after almost an hour of idling" from you irritated. "You can not really drive on." Old body pains sing in duet.You do not allow the Fuego to be transported to a local clinic and walk back to the now closed music store, where the performance is long gone. "It was so nice Great success, ten times as many CDs sold as from a previous, modern, Pinkpop artist who stood here last time! "The branch manager is happy." That this public rage by Hank The Knife & The Silver Cadillacs in success would degenerate, you had Expected later, more about this, but to miss the performance, do not let yourself be fucked, no, not even your orange old friend.
----------------------------
`GOUDEN JAREN` / GOLDEN YEARS

(Deel 2) door Jack van der Veer
Universal Music Group kan bijzonder tevreden zijn. Wanneer de nieuwe “Hank The Knife & The Jets – Golden Years Of Dutch Pop Music” in die getale over toonbanken vliegt als gisteren bij muziekwinkel Kroese het geval was, staat het album binnen de kortste keren op #1 van, wat wij in de gouden jaren noemde, de LP TOP 50. En dan het mini optreden van de nieuwe Hank The Knife & The Silver Cadillacs bezetting, wat niet onopgemerkt voorbij is gegaan.

Google Translate
Universal Music Group can be very satisfied. When the new "Hank The Knife & The Jets - Golden Years Of Pop Music" flies over counters like yesterday at music store Kroese was the case, the album in no time at # 1 of, what we in the golden years ago, the LP TOP 50. And then the mini performance of the new Hank The Knife & The Silver Cadillacs line-up, which did not go unnoticed.

Film Peter Kok
Een afgeladen muziekwinkel Kroese in centrum Arnhem. De band in topvorm. Hank, Alfie, Theo en Eef genoten net zo hard mee. Een en al enthousiasme, weerziens en bekende gezichten. Zelfs de succesvolle performer Wally Preyll hield zijn agenda vrij en reisde af om jeugdidolen nogmaals aan te horen en de hand te schudden. Momenten met een gouden randje, waarbij we met zekerheid kunnen stellen dat minimaal één ongelukkige ANWB monteur het spektakel moest missen, slaan we op in het hoofdstuk van gouden jaren.

Google Translate
A packed music store Kroese in the center of Arnhem. The band in top shape. Hank, Alfie, Theo and Eef enjoyed it just as hard. All enthusiasm, reunion and familiar faces. Even the successful performer Wally Preyll kept his agenda free and traveled to listen to youth idols again and shake hands. Moments with a golden edge, where we can say with certainty that at least one unfortunate ANWB mechanic had to miss the show
we are in the chapter of golden years.

Foto Peter Kok / Guitar King


Film Peter Kok

`BEWARE OF THE KNIFE`

Foto Rob Hanhart - Guitar King / Be Ware Of The Knife / Stan The Gunman


Foto Rob Hanhart

Bron/Source: Facebook / Management
 


18.06.18
"HANK THE KNIFE IN KROESE MUZIEKWINKEL, ARNHEM!"

ZATERDAG 23 JUNI V.A. 15 UUR LIVE BIJ KROESE ARNHEM

Ter gelegenheid van de gisteren officieel door Universal Music uitgebrachte 2-cd set van Hank The Knife & The Jets in de reeks “Golden Years Of Dutch Pop Music”, zal Hank The Knife volgende week zaterdag live met een miniconcert te zien en horen zijn. Muziekwinkel Kroese, aan de Rijnstraat 31 in Arnhem, heeft onze Guitar King hiertoe gestrikt, omgeven door  een nieuwe samenstelling van The Silver Cadillacs. Oud gedienden Hank en Alfons Haket maken hier als vanouds deel van uit, bijgestaan door Theo Gamelkoorn op gitaar en bas en Eef Foppen achter de drums. Het repertoire van The Silver Cadillacs varieert van instrumentale gitaarjuwelen, waarbij riant aandacht voor de tijdloze composities van The Shadows, tot en met rock ‘n’ roll bestaande uit covers van gedenkwaardige klassiekers als het werk van Hank The Knife & The Jets. Vanzelfsprekend blijven de grote hits hier deel van uitmaken. De ‘Golden Years’ dubbel cd ligt bij Kroese in de schappen, en onder de kopers wordt als aardigheidje een Hank The Knife shirt verloot. En voor signeren is er altijd wel een mogelijkheid. Het tijdperk dat we als nieuw begin inluiden, gaat volgende week zaterdag live van start. Geniet allemaal van een goed weekend en tot volgende week zaterdag 15.00 uur bij Kroese in Arnhem.

Google Translate
On the occasion of the 2-cd set of Hank The Knife & The Jets released yesterday by Universal Music in the series "Golden Years Of Dutch Pop Music", Hank The Knife will be shown and heard live with a mini concert next Saturday. Music store Kroese, on the Rijnstraat 31 in Arnhem, has hammered our Guitar King to this end, surrounded by a new composition of The Silver Cadillacs. Former members Hank and Alfons Haket are part of this tradition, assisted by Theo Gamelkoorn on guitar and bass and Eef Foppen behind the drums. The Silver Cadillacs repertoire ranges from instrumental guitar jewels, paying special attention to the timeless compositions of The Shadows, to rock 'n' roll consisting of covers of memorable classics such as the work of Hank The Knife & The Jets. Naturally, the big hits remain part of this. The 'Golden Years' double CD is on the shelves at Kroese, and among the buyers a Hank The Knife shirt is raffled as a joke. And for signing there is always a possibility. The era that we herald as a new beginning will start live next Saturday. All enjoy a good weekend and until next Saturday at 3 pm at Kroese in Arnhem.

Bron/Source: Management
 


11.06.18
"HANK THE KNIFE GOLDEN YEARS... NIEUWE CD / NEW CD!"

Jawel, het is zover. Universal Music Group heeft bevestigd dat de dubbel-cd van Hank The Knife & The Jets in de herhaaldelijk succesvol gebleken reeks “Golden Years Of Dutch Pop Music” te koop is. Thans al te bestellen op bol.com. Daarnaast spoedig te vinden in andere online schappen en fysieke muziekwinkels. Waaronder Kroese in Arnhem, aan de Rijnstraat 31, waar de nieuwe samenstelling van Hank The Knife & The Silver Cadillacs op zaterdag 23 juni een circa half uur minioptreden verzorgt ter gelegenheid van deze bijzondere gouden jaren editie. Hierover binnenkort meer. Het dubbel cd-album, waarvan de officiële datum van uitbrengen 15 juni is, wordt aangeboden voor – op een cent na – vijftien euro en bevat alle geremasterde A- en B kanten van de singles, aangevuld met interessant albummateriaal. Alle decennia komen daarin voorbij, vanaf het debuutalbum “The Guitar King” tot en met het meest recente Hank The Knife solo album “Take Six!” toe. Er is uiteindelijk weinig mooier dan het herbeleven van gouden jaren.

Google Translate
Yes, it is so far. Universal Music Group has confirmed that the double CD of Hank The Knife & The Jets in the repeatedly successful series "Golden Years Of Dutch Pop Music" is for sale. Already available on bol.com. In addition, soon to be found in other online stores and physical music stores. Including Kroese in Arnhem, at Rijnstraat 31, where the new composition of Hank The Knife & The Silver Cadillacs will perform a half-hour mini performance on Saturday 23 June for the occasion of this exceptional golden years edition. More about this soon. The double CD album, whose official date of release is 15 June, is offered for - by the way - fifteen euros and contains all the remastered A and B sides of the singles, supplemented with interesting album material. All decades pass by, from the debut album "The Guitar King" to the most recent Hank The Knife solo album "Take Six!". In the end there is little more beautiful than reliving golden years.

Bron/Source: Management
 


11.06.18
"PROOST EEN NIEUW BEGIN / CHEERS FOR A NEW START!"


Gewoon een moment van ontroering om te aanschouwen. Na in helse temperaturen de sterren van de hemel te hebben gerockt,  waarbij een stevig “Stan The Gunman” de decibelmeter donkerrood uit doet slaan, slaan onze rock ‘n’ roll legendes Hank The Knife en Alfie Muscles de koude bierblikken tegen elkaar. “Proost, jongen!” klinkt het tegelijkertijd, gevolgd door “dat klinkt niet, hè? In blik”. Maar smaken zonder enige twijfel. Wat hebben deze briljante muzikanten wat keertjes naast elkaar op het podium gestaan. Nog niet zo lang geleden leek dat lang geen toekomstgarantie meer te bieden. Thans schijnt de rock ‘n’ roll zon weer volop in Arnhem. “Maar iets minder benauwd mag wel, kerel” puft the guitar king, het zweet van zijn voorhoofd afvegende. Een memorabel avondje in Studio 70 te midden van de bandformatie waarover spoedig meer. Op de toekomst dan maar. Proost, jongens!

Google Translate
Just a moment of emotion to behold. After having the stars of heaven in hellish temperatures
When a sturdy "Stan The Gunman" turns the Decibel meter dark red, our rock 'n' roll legends Hank The Knife and Alfie Muscles beat the cold beer cans. "Cheers, boy!" It sounds at the same time, followed by "that does not sound, does it? Canned". But taste without any doubt. What did these brilliant musicians stand on the stage next to each other? Not so long ago that seemed to be no longer a future guarantee. Now the rock 'n' roll sun is shining again in Arnhem. "But a little bit less stuffy, dude," puffed the guitar king, wiping the sweat from his forehead. A memorable evening in Studio 70 in the middle of the band formation of which more soon. On the future then. Cheers, guys!

Bron/Source: Management
 


30.05.18
"HANK THE KNIFE VAN HARTE GEFELICITEERD / CONGRATULATIONS"

Aan zo’n beetje de vooravond van de introductie van het nieuwe cd dubbel album “The Golden Years Of Dutch Pop Music – Hank The Knife & The Jets”, en het herformeren van Hank The Knife & The Silver Cadillacs, is een dag als vandaag ten alle tijden onmisbaar geweest. Vandaag, 30 mei, feliciteren we onze ‘guitar king’ Hank The Knife met zijn verjaardag. De tel in jaren is hij allang kwijt en doet er ook niet toe, daar hij toch weigert enige vorm van verandering toe te laten. En dat is maar gelukkig. Uiteindelijk is er nimmer een leeftijd aan rock ‘n’ roll voorgeschreven. Je ziet ‘t wel, thuis in rock ‘n’ roll, instrumentale juwelen en zelfs niet te beroerd om een auto, die tegelijkertijd van de band rolde met het bestormen van Top 10 door “Crazy Guitar”, een handje op weg te helpen. Hank, gefeliciteerd met jouw verjaardag, geniet er volop van en een luidkeels ‘proost’ vanuit alle hoeken op de ronde wereldglobe waar de wens uitgesproken wordt nog lang van jou en jouw schitterende composities en spel te mogen genieten.

Google Translate
On the evening of the introduction of the new cd double album "The Golden Years Of Dutch Pop Music Hank The Knife & The Jets", and the reformation of Hank The Knife & The Silver Cadillacs, is a day like today all times have been indispensable. Today, May 30, we congratulate our 'guitar king' Hank The Knife with his birthday. The count in years he has long since lost and does not matter, since he refuses to allow any kind of change. And that is only happy. Ultimately, an age of rock 'n' roll has never been prescribed. You can see it, at home in rock 'n' roll, instrumental jewelery and not even a bit of a car, which at the same time rolled off the band with the storming of Top 10 by "Crazy Guitar", a helping hand. Hank, congratulations on your birthday, enjoy it and a loud 'cheers' from all angles to the round world globe where the wish is expressed to enjoy you and your beautiful compositions and play for a long time.

Bron/Source: Management
 


30.05.18
"NIEUWE CD KOMT ER AAN! / NEW CD!"

door Jack van der Veer!
GOLDEN YEARS TO COME’
Gouden jaren staan op punt van herintrede doen. Terwijl de voorbereidingen hard vorderen rondom ‘Guitar King’ Hank The Knife om met deels, waarover spoedig meer, vernieuwde samenstelling de podia te bestijgen, bijt het niet, om alvast een tipje van een volgende interessante sluier op te lichten. Universal Music Group brengt over precies een maand, 15 juni, een Hank The Knife & The Jets dubbel cd uit in de zo succesvolle reeks ‘Golden Years Of Dutch Pop Music’.

Thans draaien partijen op hoog toerental om dit project realiseerbaar te maken. Hierbij worden alle singles, zowel A- als B-kanten, geremasterd tot meest hoogwaardige geluidskwaliteit vertegenwoordigd, aangevuld met een riante hoeveelheid albumtracks. Alle jaren van Hank en consorten komen voorbij, vanaf debuutalbum ‘The Guitar King’ tot en met het meest recente soloalbum ‘Take Six!’ toe. Nog even en het compilatie album zal overal op de welbekende online schappen liggen. Op naar Many More Golden Years To Come.

Google Translate
Golden years are on the point of re-entry. While the preparations are progressing rapidly around 'Guitar King' Hank The Knife to climb the stages with partly, about which soon more, renewed composition, it does not bite, to give a glimpse of a next interesting veil. In exactly one month, June 15, Universal Music Group releases a Hank The Knife & The Jets double CD in the so successful series 'Golden Years Of Dutch Pop Music'.

Currently parties are running at high speed to make this project feasible. All singles, both A and B edges, are remastered to the highest quality sound quality, supplemented by a large amount of album tracks. All years of Hank and associates pass by, from debut album 'The Guitar King' up to and including the most recent solo album 'Take Six!'. A little while and the compilation album will be on the well-known online shelves everywhere. On to Many More Golden Years To Come.

Bron/Source: Management
 


23.04.18
"FLITSLICHT / FLASHLIGHT"

door Jack van der Veer!
Het is aan Edu Wilten om het onmogelijke in de lens toonbaar te maken. Vanavond in Studio 70, Arnhem. Het resultaat laat niet lang op zich wachten. Ook het verhaal erachter niet. Wanneer vervolgens zijn flitslicht met het mijne in de clinch raakt, brengt me dat een lichtflits van het kaliber, dat er wel onweer op komst moet zijn. Kort daarna breken de decibels los. Dát is rock ‘n’ roll.

Google Translate
It is up to Edu Wilten to make the impossible in the lens presentable. Tonight in Studio 70, Arnhem. The result does not take long. Also the story behind it. Then when his flashlight hits mine flash, it gives me a flash of light of the caliber, that there must be a storm. Shortly afterwards the decibels break loose. That is rock 'n' roll.

Bron/Source: Facebook
 


09.03.18
"TAKE SIX"

door Jack van der Veer!
Oponthoud heb je vaker op het laatst, sla je eigen verhaal er maar op na. Een compilatie tot stand brengende, die me toch een overzicht in volgorde van jaren laat horen stel je samen, alsof je nooit anders doet. Maar dan stuit je op het laatste album van Hank The Knife. “Take Six!” doet, in het verlengde van voorganger “Six Bass Man”, grandioze instrumentale juwelen horen, die tijdens het beluisteren om tot een eindselectie te komen, de verwondering zo op gang krijgen, dat je sterretjes lijkt te tellen. ‘Verdomme, het moet af!’ spreekt die, hoogst irritante, ongeduldige stem van binnen, die nimmer z’n kop dicht houdt, totdat de laatste hand ergens aan is gelegd. Je weet het niet, herhaaldelijk denk je ‘luister toch eens, hoe schitterend dit is’ en even later val je in herhaling. “Het gemakkelijke van instrumentale nummers is, dat je er iedere titel aan kunt verbinden” hoor je the Guitar King zeggen. ‘Ja, dat klopt’ denk je, terwijl tot je doordringt dat er verder niets gemakkelijks is aan deze – nagenoeg allemaal eigen – composities en wat het nog ingewikkelder maakt, is dat je er iedere film tussen je oren aan kunt verbinden, die maar aansluiting vindt. 

Het zet aan tot dagdromen. ‘Wat is dit mooi…’ denk je nogmaals en schiet voor geen meter op. Is dit de eerste keer, dat je het album hoort? Nee, natuurlijk niet, maar bij jou dringen instrumentale werken minder snel door, daar de toon niet door de tekst wordt gezet. Nu je eens echt gedwongen wordt tot relaxed luisteren, weet je toch niet wat je hoort en ziet. Al ben jij bij dat laatste de enige die het waarneemt. Het mooie en knappe tegelijk is, dat dit voor een ieder geldt die het draait. Geen wonder dat de recensies zo lovend zijn. “Take Six!” is gewoon in de shop van www.hanktheknifeandthejets.nl te bestellen, dus een ieder kan dromen vol verlangens stimuleren. De zes snarige basgitaar, die furore maakte in Knife’s rock ‘n’ roll, is altijd al tot zoveel meer in staat gebleken. Dan verzwakt eindelijk de inwendige stem van het ongeduld. Een stem, die tot kalmte maant neemt het woord over. ‘Beluister het desnoods nog vijf keer, wat maakt het uit? Het is jouw feestje vandaag en neem je tijd. Geniet!’ Je luistert. Ogen dicht. En opnieuw. Alles keert terug of komt tot stand. Nog vijf keer? Take gerust six.

Google Translate
You usually stop at the end of the day, save your own story. Creating a compilation, which gives me an overview in order of years, you put together, as if you never do otherwise. But then you will encounter the latest album by Hank The Knife. "Take Six!", In line with the predecessor "Six Bass Man", hears grandiose instrumental jewels, which during listening to arrive at a final selection, the wonder so that your stars seem to count. "Damn it, it has to be done!" Speaks that, most annoying, impatient voice inside, who never keeps his head closed until the last hand is put on something. You do not know, repeatedly you think 'just listen, how beautiful this is' and a moment later you fall into repetition. "The easy thing about instrumental songs is that you can connect every title to them" you hear the Guitar King say. 'Yes, that's right', you think, while until you realize that there is nothing more easy about these - almost all of their own - compositions and what makes it even more complicated, is that you can connect every film between your ears, that connection finds.

It encourages daydreaming. "What is this beautiful ..." you think again and do not shoot for a meter. Is this the first time you hear the album? No, of course not, but instrumental work with you penetrates less quickly, because the tone is not put through the text. Now that you are really forced to listen relaxed, you do not know what you hear and see. Even if you are the only person who perceives it. The beauty and beauty at the same time is that this applies to everyone who runs it. No wonder the reviews are so favorable. "Take Six!" Can be ordered in the shop www.hanktheknifeandthejets.nl, so everyone can stimulate dreams full of desires. The six-string bass guitar, which caused a furore in Knife's rock 'n' roll, has always been capable of so much more. Then finally the inner voice of impatience weakened. A voice, which makes peace of mind, takes over. "Listen to it five more times, what does it matter? It's your party today and you take your time. Enjoy! "You listen. Eyes closed. And again. Everything returns or comes into being. Five more times? Take a rest six.

Bron/Source: Facebook
 


09.03.18
"TERUG / BACK IN TOWN"

En dan kan je eindelijk de hand van Alfons Haket, in de Long Tall Ernie & The Shakers jaren ‘Alfie Muscles’, weer schudden na lange tijd. Vanavond in het opvanghuis voor rock ‘n’ rollers, Studio 70 Arnhem. Vlak voor de inval van politie en leger. Zeker langer dan een jaar geleden dat je hem, vanwege niet gering medisch oponthoud, bezig zag en hoorde. Precies op de dag van aankondigen door Universal Music dat er iets gedenkwaardigs in voorbereiding wordt gezet waar je jezelf het komende weekend op uit mag leven, hangt Alfons de gitaar weer om en geeft hij blijk aan een onverwoestbaarheid wat hem meer dan vijfenveertig jaar geleden zijn legendarische bijnaam opleverde. En óf ‘ie het nog kan. Het is ‘m echt en hij komt terug!

WELKOM TERUG ALFONS!!!

Google Translate
And then finally you can shake hands with Alfons Haket, in the Long Tall Ernie & The Shakers years' Alfie Muscles, after a long time. Tonight in the shelter for rock 'n' rollers, Studio 70 Arnhem. Just before the invasion of the police and army. Certainly more than a year ago that you saw and heard him because of little medical delay. Exactly on the day of announcing by Universal Music that something memorable is being put in place, where you can live yourselves the next weekend, Alfons switches the guitar again and he shows an indestructibility that made him more than forty-five years ago his legendary nickname. And if 'he can still do it. It is really him and he is coming back

WELCOME BACK ALFONS !!!

Bron/Source: Management
 


24.02.18
"GITAARBAND / GUITARBAND"

‘GITAARBAND’
Een kort verhaal door Jack van der Veer / A short story by Jack van der Veer...
----------------------
‘Het hart komt altijd al een beetje tot zingen wanneer je de hoofdstad van de Rock ‘n’ Roll in rijdt. Een stijl van zingen waar de instrumentale Shadows klassiekers door Sixty-Four gebracht nou niet direct om verlegen zitten. En ja, je kunt als ‘guitar king’ heel veel te vertellen hebben als het op snaren aankomt, staat Hank The Knife ineens met de handen in het haar wanneer de gitaarband het begeeft. Gelukkig aan helpende handen geen tekort. En dat deze heren allang uit de schaduw van The Shadows zijn getreden, is niet nieuw. Meer info? Zie www.sixty-four.tk. Als we het dan toch over ‘gitaarband’ hebben.

Google Translate
'The heart always comes to sing a little when you enter the capital of the Rock 'n' Roll. A style of singing where the instrumental Shadows classics were brought to life by Sixty-Four are not immediately embarrassed. And yes, as a 'guitar king' you can have a lot to tell when it comes to strings, Hank The Knife suddenly stands with his hands in the hair when the guitar band breaks down. Fortunately to helping hands no shortage. And that these gentlemen have long since stepped out of the shadow of The Shadows is not new. More info? See www.sixty-four.tk. If we are talking about 'guitar band'

Meer Foto's / More pictures...

Bron/Source: Facebook
 


02.02.18
"HELDEN UIT KINDSJAREN / HEROES FROM CHILDHOOD"

‘HELDEN UIT KINDSJAREN’
Een kort verhaal door Jack van der Veer / A short story by Jack van der Veer...
----------------------
‘Och, weer zo’n radiostation…’ denk je wanneer je de e-mail opent en je hebt, houd me ten goede: zeker niet in de heldenrol, er al zoveel bezocht. De programmamaker van een radiostation bij de grensstreek is sinds kindsjaren fan van Hank The Knife. “Ja”, lach je, “Wie niet? Geen beginnen aan…” Helden uit kindsjaren. Hoe belangrijk waren ze? En ze wáren er, wanneer je ze maar nodig had. Of het nu rock ‘n’ rollers, stripiconen of acteurs betrof, in jongste jaren associeer je jezelf ermee. Je bent die persoon voor de spiegel. Je bent die persoon in het dagelijks leven. “Jack, hier binnen schijnt geen zon, doe die bril maar af” zegt meneer Peter voor de klas. ‘Zou je ‘m geen hengst voor z’n kop geven? Wie bepaalt dat Hank The Knife zijn bril afzet?!? Zo’n zak van een leraar heeft het wel tegen een rock ‘n’ roller van het meest linke soort’. Je mag nog niet eens roken wanneer je al tien bent en die smerige chocolade sigaretten smelten zo gauw. Op vaders kantoor liggen heel korte pennetjes, wit van kleur met een gele dop, het lijkt op Knife’s shagje. Daar loop je, creatief van geest jezelf aan het behelpen maar ‘bijna’ niet van echt te onderscheiden. Een bril die vijf maten te groot is en dat plastic pennetje in je bek, wat geen ontzag inboezemt. “Haal dat ding eens uit je mond, jongen, dat is toch geen gezicht op straat! En die bril ook niet”. Vader begrijpt er niet veel van. Hank The Knife & The Jets zeggen hem weinig, en daarbij, heeft Les Gray van MUD niet zo’n zelfde bril op? Man, màn, die ouwe lui begrijpen niets. 

Je formeert die playback band, dan dringt het besef bij de wereld wel door. Mis. Op een oude akoestische gitaar met twee snaren speel je geluidloos “Guitar King” en “Stan The Gunman” tot in den treure mee voor de slaapkamerspiegel. Totdat moeder weer onderaan de trap staat te schreeuwen “doe dat ding eens zachter!” Helden uit kindsjaren. Nee, niet alleen wanneer zo’n held Hank The Knife heet. Er waren er meer. Winnetou, Zorro, Old Shatterhand, Tom Jordache, Kung Fu. Zij deden de jonge wereld zoveel goed en waren ook echt helden. Onderschat nooit door welke stress een kind eigen weg moet vinden wanneer het huishouden, waarin hem of haar geborgenheid geboden hoort te worden, onder spanningen gebukt gaat. De ouwe lui vinden hun begrip wel. In foute kringen, maar dat terzijde. Voor de kinderen is er doorgaans niemand. Helden uit kindsjaren nemen de kinderen aan de hand en keer op keer even weg van de wereld waarin zij nog groot moeten worden. Dat zijn helden die je nooit vergeet. Je leest de e-mail van die voor jou onbekende dj opnieuw. Dacht je net nog ‘god, echt geen zin in zo’n pokkeneind rijden…’ denk je ineens ‘Ik ga Henk voorstellen om erheen te gaan’. Ongeacht leeftijd, achtergrond en positie, al durven ze niet meer betrapt te worden met een speelgoedgitaartje voor de spiegel, blijft het een droom voor ieder kind van toen. Ooit handen te schudden en misschien een verlegen ‘dank je wel’ kunnen uiten aan helden uit kindsjaren,

Google Translate
'Oh, another radio station ...' you think when you open the e-mail and you have it, keep me going: certainly not in the hero's role, visited so many already. The program maker of a radio station at the border region has been a fan of Hank The Knife since childhood. "Yes", you laugh, "Who does not? No start to ... "Heroes from childhood. How important were they? And were they when you needed them. Whether it was rock 'n' rollers, strip icons or actors, in recent years you associate yourself with it. You are that person in front of the mirror. You are that person in daily life. "Jack, there's no sun shining in here, just take off those glasses," says Mr. Peter in front of the class. "Would not you give him a stallion for his head? Who decides that Hank The Knife sells his glasses?!? Such a bag of a teacher does have a rock 'n' roller of the most left type '. You can not even smoke when you're ten and those filthy chocolate cigarettes melt so quickly. In Father's office there are very short pins, white in color with a yellow cap, it looks like Knife's shag. That is where you, creative in spirit, try to find yourself but can not really be distinguished from 'real'. Glasses that are five sizes too big and that plastic pen in your mouth, which does not inspire awe. "Get that thing out of your mouth, boy, that is not a face on the street! And those glasses too ". Father does not understand much of it. Hank The Knife & The Jets say little to him, and in addition, does Les Gray of MUD not wear the same glasses? Man, man, those old people do not understand anything.

You form that playback band, then the realization penetrates the world. Wrong. On an old acoustic guitar with two strings you play soundlessly "Guitar King" and "Stan The Gunman" in front of the bedroom mirror. Until mother is shouting at the bottom of the stairs "do that thing less loud!" Heroes from childhood. No, not only when such a hero is called Hank The Knife. There were more. Winnetou, Zorro, Old Shatterhand, Tom Jordache, Kung Fu. They did so much for the young world and were also real heroes. Never underestimate the stress that a child has to find his own way when the household, in which he or she needs to be given safety, is stressed. The old people do find their understanding. In wrong circles, but that aside. There is usually no one for the children. Heroes from childhood occupy the children and time after time away from the world in which they still have to grow up. They are heroes that you never forget. You read the e-mail of that unknown DJ again. Did you just think 'god, really do not want to drive such a rotten end ...' you suddenly think 'I'm going to suggest Henk to go there'. Regardless of age, background and position, although they do not dare to be caught with a toy guitar in front of the mirror, it remains a dream for every child of that time. Ever shake hands and maybe give a shy 'thank you' to heroes from childhood. (Google translation)

Bron/Source: Facebook
 


02.02.18
"SIXTY FOUR PAKT UIT..."

SIXTY FOUR OPTREDEN WEER VOLLE BAK!
Een kleine terugblik naar zondag jl. in het Arnhemse café Heeren van Aemstel waar Henk, Theo, Aart en Eef de tent bomvol met belangstellenden vulden en met ongeremde passie, veel plezier en daverend succes de tijdloze instrumentale gitaarjuweeltjes van The Shadows ten gehore brachten. Ofschoon Sixty Four in de eerste helft van de jaren zestig, de naam verstrekt daar iets meer precisie in, geformeerd werd neemt het aantal fans nog altijd toe. Interesse in een optreden van Sixty Four, wat zich uitstekend leent voor receptie, feest, horeca of evenement?

Google Translate
SIXTY FOUR GIG VERY GOOD AGAIN!
A small review to Sunday in the Arnhem café Heeren van Aemstel where Henk, Theo, Aart and Eef filled the tent with lots of interested people and with uninhibited passion, lots of fun and resounding success, the timeless instrumental guitar gems of The Shadows. Although Sixty Four was formed in the first half of the sixties, the name provides a bit more precision, the number of fans is still increasing. Interested in a performance by Sixty Four, which lends itself perfectly for reception, party, catering or event?

Zie ook/Also see:

www.sixty-four.tk

Facebook
 


20.01.18
"THOMAS VERBOGT"

Thomas Verbogt, echt een auteur met korte leuke verhalen in paperbacks gebundeld "My Generation" en "Echt iets voor jou". Hier en daar nog wel verkrijgbaar. Even googlelen. Bundels met korte verhalen en 20 pagina's in My Generation hoofdstuk "Onder de dekens" over Long Tall Ernie & Hank The Knife. Eveneens ook 11 pagina's in hoofdstuk "Arnhem Rock" (ook in Echt iets voor jou) over Hank The Knife en Hans van Geffen samenwerking met de opnamen en mogelijke uitzending door de toenmalige Veronica TV van de single "Hot Town Sugar" met muziek van Hank en de tekst van Thomas Verbogt. Over de periode Hank The Knife, vroeger en later en natuurlijk Hans van Geffen, die de single zou brengen, is weinig bekend...

Op http://www.dbnl.org staat de 11 pagina's tellende tekst over Hank The Knife en Hans van Geffen...

Op http://books.google.nl vind je een deel van de 20 pagina's over Onder de dekens met Long Tall Ernie...
(via pijl beginnen op pag.93)

Sorry the book is Just in Dutch!
 


20.01.18
"SIXTY FOUR CONCERT"

Zondag 28 januari treden de heren van Shadows tribute band Sixty Four uit de schaduw. Vanaf circa 17 uur bij cafe Heeren van Amstel in Arnhem. Vrije entree. Genieten van de klassiekers van weleer, staat immers voor een onbetaalbare sfeer.....

Google Translate
Sunday, January 28, join the gents of the shadows tribute band SixtyFour from the shadows. From about 17 hours at cafe Heeren van Amstel in Arnhem. Free entrance. Enjoy the old classics, after all, for a priceless ambiance.....

BRON / SOURCE: Management
 


03.01.18
"NIEUWJAARSWENS"

LACHEND BEGINNEN
Nieuw jaar, nieuwe lach. Iedereen het allerbeste voor 2018 toegewenst. Dat het een jaar mag worden omgeven door geluk, gezondheid, muziek en zéker niet te vergeten… humor. Voor de fans van stripicoon Jan Jammerdan en zijn Truus is het jaar voorspoedig van start gegaan. De nieuwe stripbundel, #6 op rij, is thans te bestellen in de webshop van www.hanktheknifeandthejets.nl. Je blijft lachen en dat voor nog geen zeven euro inclusief verzendkosten binnen onze landsgrenzen, daarbuiten is het tariefsafhankelijk. Ook de Jan Jammerdan verjaarskalender, die onlangs verscheen, verdient daarbij de aandacht. De onmisbare hulp om alle denkbare verjaardagen niet langer te vergeten. Het sterkste voornemen voor een nieuw jaar blijft uiteindelijk lachend beginnen.
Sorry cartoontext just in Dutch!
BRON / SOURCE: Management
 

03.01.18
"BESTE WENSEN"

BRON / SOURCE: Management
 


© Copyrights Freetimeweb