THIS PAGE IS PART OF A WEBSITE, CLICKFOR THE LONG TALL ERNIE SITE

THE  SILVER  CADILLACS - MUSIC

.....
THE SILVER CADILLACS YEARS!!
DISCOGRAPHY / THE BAND


Band opgeheven / Group No Longer Exists... (Januari 2019)


DUTCH>GREEN / UK>BLUE


27.12.21
PRE RUNNER BAND: THE SQUIBS 1961-1964

PETER GIERMAN:
The Squibs zijn begin 1961 opgericht. Het waren allemaal zeer jonge mensen die het liefste hun tijd besteedden aan het maken van muziek. Oude radio's werden omgebouwd en dienden als versterker. Dhr. Gierman (vader van Peter) was de manager en er werd veel opgetreden voor militairen in Nederland maar toch het meest in Duitsland.
Na een geruime tijd de muziek alleen maar passief te hebben beleefd, is het enthousisme om zelf weer te gaan spelen aangewakkerd na een reunie van de eerste bandleden in 2001/2002. Daar is toen The Silver Cadillacs uit ontstaan. Als fans van Cliff and The Shadows speelden we als buurtvrienden op circa 15 jarige leeftijd samen: Henk Bruysten, Aart Berlijn, Peter Gierman (vroeger samen met Alphons Haket in The Rocking Beatmen). Uit de eerder genoemde reunie ontstond The Silver Cadillacs die in de aanvangsfase zo'n twee jaar werd gevormd door: Henk Bruysten, Don Gabriel, Aart Berlijn, Jos de Waal en Eef Foppen. Don en ik zijn er uitgestapt toen het karakter van hobbyband verdween. Samen hebben we een nieuwe groep gevormd, die als hobbyband elkaar nog steeds frequent treft en speelt.

The Squibs were founded in early 1961. They were all very young people who loved to spend their time making music. Old radios were converted and served as amplifiers. Mr. Gierman (Peter's father) was the manager and they performed manager and they performed a lot for military people in the Netherlands but mostly in Germany. After a long time of experiencing the music only passively, the enthusiasm to start playing again was aroused after a reunion. sparked after a reunion of the first band members in 2001/2002. This is where The Silver Cadillacs came from. As fans of Cliff and The Shadows, we played together as neighbourhood friends at about the age of 15: Henk Bruysten, Aart Berlijn, Peter Gierman (formerly together with Alphons Haket in The Rocking Beatmen). From the previously mentioned reunion The Silver Cadillacs emerged, formed in the initial phase for about two years by: Henk Bruysten, Don Gabriel, Aart Berlijn, Jos de Waal and Eef Foppen. Don and I left when the character of a hobby band disappeared. 
Together, we formed a new group, which still meets and plays frequently as a hobby band.

Bron / Source: Poparchief Arnhem

THE SQUIBS

Henk Bruysten Guitar 19?? 19??
Peter Gierman Guitar 1961 1964
Bob Tuasala Bas 1961 1964
Jenny Polak Vocals 1961 1964
Walter Jansen Vocals 1961 1964
Eef Foppen Drums 1961 1964
Wouter Muller Guitar 1961 1964

THE SILVER CADILLACS

De oorsprong van The Silver Cadillacs gaat terug naar de zestiger jaren waar Cliff en zijn vaste begeleidingsband The Shadows furore maakten met nummers als Living Doll, Apache, Wonderful Land enz. Als een magneet trokken The Shadows met hun Fender-gitaren de buurtvrienden naar de zwart-wit tv en buizenradio. Radio Luxemburg op de 49m band, "tijd voor teenagers" op Hilversum 1 en "tussen 10+ en 20-" van de jonge presentator Jos Brink. De in die tijd waren de zogenaamde lichte muziekuitzendingen op de onmisbare radio/tv programma's zeer spaarzaam . Hier gebeurde het allemaal. Opgewonden zochten we elkaar op als er weer een nieuwe 45-toerenplaat (singletje) van The Shadows was gelanceerd.

Met de verdiensten van een krantenwijk werden o.a. de (Egmond) gitaren en trommeltjes bij elkaar gespaard. Geoefend werd in een schuurtje achter het huis in een vast patroon: elke avond brachten de buurtvrienden de krant rond (Algemeen Handelsblad, één van de toenmalige avondkranten), werden de fietsen en andere spullen uit het schuurtje bij een vriend buiten gezet, gitaren ingeplugd op de pick-up aansluiting van de buizenradio en het trommeltje geïnstalleerd. Een bezemsteel, die in het kozijn was gespijkerd, deed dienst als "slagboom" om de belangstellende buurtgenootjes buiten de deur te houden. De deur stond natuurlijk altijd open. Want je wilde uiteraard wel gezien en gehoord worden.

Zoals dat gewoonlijk gaat krijgt de militaire dienstplicht en het bedrijfsleven je in de greep en verdwijnt de muziek wat naar de achtergrond. Behoudens Henk, die zich professioneel met de muziek bezig hield en met The Guitar King een geweldige hit scoorde, werden de andere bandleden opgeslokt door de hectiek van hun beroep. Hoewel men elkaar in de loop der jaren bij wisselende gelegenheden tegenkwam, bleef een reünie uit. Tot eind jaren negentig, toen The Silver Cadillacs in de steigers werd gezet in de klassieke bandbezetting met, sologitaar, slaggitaar, basgitaar en drums.
--------------------------------------------------------------------
The origins of The Silver Cadillacs go back to the sixties when Cliff and his regular band The Shadows caused a stir  with numbers like Living Doll, Apache, Wonderful land and so on. Like a magnet The Shadows with their Fender guitars pulled neighborhood friends to the black-and-white TV and tube radio. Radio Luxembourg on the 49m band, "time for teenagers" on Hilversum 1 and "between 10+ and 20" from the young presenter Jos Brink. At that time, the so-called light music broadcasts on the indispensable radio/TV were the most important programs very sparse . Here it all happened. Excitedly we visited each other when there was a new 45 rpm record (single) of The Shadows was launched.

  With the merits of a newspaper area the (Egmond) guitars and drums were saved together. Practiced in a The neighbours brought the newspaper around every evening in a fixed pattern (Algemeen Handelsblad, one of the The bicycles and other stuff from the shed were taken out at a friend's house, guitars were plugged in on the Pickup connection of the tube radio and the drum installed. A broomstick, which was nailed into the frame, was used as a "barrier" to keep interested neighborhood folks out of the door. The door was of course always open. Because you wanted ...of course, to be seen and heard.

As usual, military service and the business world get a hold of you and the music disappears a bit to the background. Except for Henk, who was professionally involved with the music and scored a great hit with The Guitar King, the other band members were swallowed up by the hustle and bustle of their profession. Although, over the years, people have been ...had encountered opportunities, hadn't had a reunion. Until the end of the nineties, when The Silver Cadillacs was built in the classical band with solo guitar, percussion guitar, bass guitar and drums.


15.04.19
OVER EIGHTEEN, ALMOST GROWN

Menigeen hunkert terug naar die rock ‘n’ roll jaren zeventig. Jaren waarin Hank The Knife de rol van bassist vervulde in de eerste samenstelling van Long Tall Ernie & The Shakers, waarna hij zijn internationaal succesvolle Hank The Knife & The Jets vormde. Met het zware geluid van een zes snarige basgitaar speelde Hank zelf geschreven rock ‘n’ roll composities tot de hoogste ladders van de hitlijsten. Nagenoeg iedereen kent “Guitar King”, “Stan The Gunman”, en meer van eigen hand. Of de Long Tall Ernie klassiekers “Alright” en “Big Fat Mama”. Het nieuwe Hank The Knife & The Silver Cadillacs bestaat uit oudgedienden Hank en Alfons Haket, in de Shakers jaren Alfie Muscles, bijgestaan door de volop ervaren Arnhemse muzikanten Theo Gamelkoorn en Eef Foppen. Het repertoire bestaat mede uit tijdloze Shadows gitaarwerken. Resulterende in een afwisselende playlist vol herkenbare rock ‘n’ roll en sfeermelodieën, zowel vocaal als instrumentaal. Bij eerste optredens gingen bij bomvolle entourages daken eraf. Zelden klonken lovende reacties zo loyaal. Rock ‘n’ Roll lééft. Zie www.thesilvercadillacs.nl, en herleef de rijke historie op www.hanktheknifeandthejets.nl. Het management wordt gerund door, fan van het eerste uur, Jack van der Veer. Te bereiken op +31687157785 of management@coyotejack.nl. Thans allen ‘Over eighteen, almost grown’.
--------------------------------------------------------------------
Many people yearn for the rock 'n' roll of the seventies. Years in which Hank The Knife played the role of bass player in the first composition of Long Tall Ernie & The Shakers, after which he formed his internationally successful Hank The Knife & The Jets. With the heavy sound of a six-string bass guitar, Hank played written rock ‘n’ roll compositions among the highest ladders of the charts. Almost everyone knows "Guitar King", "Stan The Gunman", and more from their own hands. Or the Long Tall Ernie classics "Alright" and "Big Fat Mama". The new Hank The Knife & The Silver Cadillacs consists of veterans Hank and Alfons Haket, Alfie Muscles in the Shakers, assisted by the fully experienced Arnhem musicians Theo Gamelkoorn and Eef Foppen. The repertoire includes timeless Shadows guitar pieces. Resulting in a varied playlist full of recognizable rock 'n' roll and atmospheric melodies, both vocally and instrumentally. At first performances, roofs were taken off with crowded entourages. Rarely did rave reactions sound so loyal. Rock ‘n’ Roll lives. See www.thesilvercadillacs.nl, and relive the rich history on www.hanktheknifeandthejets.nl. The management is run by Jack van der Veer, a fan of the first hour. Available at +31687157785 or management@coyotejack.nl. Now all ‘Over eighteen, almost grown’.

Bron/Source: Management


29.11.18
‘VOORSPELLING KWAM UIT / PROPHECY CAME TRUE!'

Het eerste complete drie sets optreden van de, deels nieuwe, Hank The Knife & The Silver Cadillacs formatie is gisteren een bijzonder groot succes gebleken. Bij een bomvol sportcafé De Slag in Hoevelaken dook een nog grotere opkomst op dan misschien wel verwacht, en onze Arnhemse rockers zijn het vlammen op de buhne bij lange na niet verleerd. Onafgebroken volgden dan ook de meest enthousiaste reacties uit de zaal waar een uiteenlopend publiek was opgedoken uit alle regio’s. Vanzelfsprekend was daarbij de plaatselijke bevolking ook conform verwachting vertegenwoordigd. Organisatoren, kandidaat opdrachtgevers, collega muzikanten, bekende gezichten, fans van het eerste uur en gezelligheidsdieren, om het kort samen te vatten.Bovenal werd royaal met complimenten gestrooid richting Hank en consorten. En of de bezoekers nu de rock ‘n’ roll klassiekers of instrumentale composities verkozen tot wat zij bij voorkeur in gehoor lieten welgevallen, waren alle reacties even lovend. De altijd even aardige uitbater van het, onlangs fraai verbouwde, sportcafé toonde zich een gelukkig man. Waar rock ‘n’ roll al niet goed voor is. Aanstaande zaterdag, 1 december, treden Hank The Knife & The Silver Cadillacs op in Aalten bij het AFM event. Er moet één minpuntje van gisteren toch aan geloven. De verlichting ter plaatse is onafgebroken in strijd geweest met het flitslicht van de digitale camera, waardoor veel foto’s direct zijn afgevoerd. Om toch een impressie maar wat graag te willen verstrekken, volgen de meest acceptabele hieronder. De verwachtingen voor dit eerste optreden in nieuwe samenstelling waren hoog gespannen. Het moest direct een groot succes worden. Wát een opkomst en wát een sfeer. De voorspelling kwam uit!
--------------------------------------------------------------------
Translated with www.DeepL.com/Translator
The first complete three sets performance of the, partly new, Hank The Knife & The Silver Cadillacs formation yesterday proved to be a great success. At a packed sports cafe De Slag in Hoevelaken an even bigger turnout emerged than perhaps expected, and our Arnhem rockers have not forgotten the flames. The most enthusiastic reactions followed continuously from the audience from all regions. Of course, the local population was also represented as expected. Organisers, candidate clients, fellow musicians, familiar faces, fans of the first hour and sociable animals, to summarize it briefly, and above all, there were generous compliments to Hank and his associates. And whether the visitors chose the rock 'n' roll classics or instrumental compositions for what they preferred to hear, all reactions were equally praising. The always equally nice manager of the, recently beautiful converted, sports café showed himself to be a happy man. What rock 'n' roll is not good for. Coming Saturday, 1 December, Hank The Knife & The Silver Cadillacs perform in Aalten at the AFM event. There must be one flaw of yesterday we still believe in it. The lighting on the spot has continuously been in conflict with the flash light of the digital camera, so many photos are immediately removed. In order to give you an impression of what you want to see, follow the most acceptable below. Expectations for this first performance in new composition were high. It had to be an immediate success. What an attendance and what an atmosphere. The prediction came true!

Bron/Source: Facebook


29.11.18
‘DAVEREND SUCCES / MUCH SUCCESS'

Wát een daverend succes, razend enthousiast publiek, tijdloos sterke rock ‘n’ roll band en meer dan tevreden uitbater dankzij een volle bak bij Sportcafé De Slag in Hoevelaken. Veel oude bekenden gezien, complimenten geïncasseerd, nieuwe contacten opgedaan, gegevens uitgewisseld, organisatoren en kandidaat opdrachtgevers voor nieuwe boekingen ontmoet die zich ter plaatse al tot je vervoegd hebben. Zoveel foto’s voor handen dat we daar morgen eens mee aan de gang gaan. Wat wil je ook, ieder nummer klonk even fenomenaal.Bezoekers die veelvuldig melden hoe geweldig de rock ‘n’ roll klassiekers nog altijd zijn, en evenveel die deze mening delen wanneer het op de instrumentale composities aankomt. Je hebt geen stem meer over, wat sowieso al niet veel meer te betekenen had, van pogingen doen jezelf verstaanbaar te maken. Wanneer je thuis arriveert, wacht je een traktatie van jewelste en uiteindelijk val je doodmoe, maar helemaal voldaan, achterover. Dan wordt het hoog tijd om te relaxen, en bovenal na te genieten van wat je zelf één van de allerbeste langspelers ooit blijft vinden… Nog láng niet uitgerangeerd.
--------------------------------------------------------------------
Translated with www.DeepL.com/Translator
What a resounding success, extremely enthusiastic audience, timelessly strong rock 'n' roll band and more than satisfied operator thanks to a full bin at Sportcafé De Slag in Hoevelaken. We saw many old acquaintances, collected compliments, made new contacts, exchanged information, met organizers and candidate clients for new bookings who have already joined you on the spot. So many photos available that we'll get to work with them tomorrow. Visitors who frequently report how great the rock 'n' roll classics still are, and as many who share this opinion when it comes to the instrumental compositions. You have no voice left, which didn't mean much anyway, of trying to make yourself understood. When you arrive home, a treat awaits you and eventually you fall dead tired, but completely satisfied, backwards. Then it's high time to relax, and above all after enjoying what you yourself continue to find one of the very best long players ever... Not even long ago.

Bron/Source: Facebook


10.10.18
‘‘HANK THE KNIFE ROCKT ZONDAG 25 NOVEMBER IN SPORTCAFÉ DE SLAG!’

We kennen hem voornamelijk uit de kleurrijke glamrock jaren zeventig. Hank The Knife was daarin aanvankelijk bassist bij rock ‘n’ roll formatie Long Tall Ernie & The Shakers. In 1975 brak hij internationaal door met eigen band, Hank The Knife & The Jets. “Guitar King” en “Stan The Gunman” gooiden bijzonder hoge ogen op de hitlijsten. Het muzikale handelsmerk van Hank The Knife bestaat uit het zware geluid van een zes snarige basgitaar, die hij als sologitaar bespeelt. Het debuut langspeel album “The Guitar King” deed al op fenomenale wijze uit de doeken waar Hank en consorten door tientallen jaren op voortborduren. Pure rock ‘n’ roll afgewisseld door instrumentale, filmachtige, composities met de ‘six-bass’ in de hoofdrol. Invloeden van onder andere The Shadows en Morricone zijn waarneembaar. Door decennia van tijd blijft de Arnhemse band, met diverse wisselingen binnen The Jets, bestaan.

Periodiek worden er nieuwe singles en albums uitgebracht, en blijft de act graag gehoord op festivals. Ook in meer kleinschalige horeca zoals het Hoevelakense sportcafé De Slag. Hank The Knife & The Jets koesterden al langer een binding met Hoevelaken, getuige de denderende optredens in het souterrain van voormalig café De Acht Stuyvers. Onlangs is een nieuwe samenstelling van Hank The Knife & The Silver Cadillacs leven ingeblazen. Oudgedienden Hank The Knife en Alfons Haket, ofwel Alfie Muscles uit de Long Tall Ernie jaren, worden daarin bijgestaan door Theo Gamelkoorn op de snaren en Eef Foppen achter de drums. Jack van der Veer bestiert het management. In voornoemde bezetting treedt de band aan op zondag 25 november in Sportcafé De Slag. Het optreden vangt ca 15.00 uur aan.

Entree is vrij. Daarin worden eigen hits en album songs, alsmede hoogtepunten uit The Shakers jaren en covers van bekende rock ‘n’ roll klassiekers, vertolkt. Met Hank The Knife en Theo Gamelkoorn als leadgitaristen worden er tevens instrumentale nummers ten gehore gebracht, van eigen werk tot Shadows successen van weleer. Sportcafé De Slag, te vinden aan de Zuiderinslag 2, heeft dan juist een grondige verbouwing doen afronden, waarmee deze entourage van sympathieke uitbater Hans Root geruime tijd vooruit kan. Nu focussen we ons op rock ‘n’ roll in Hoevelaken. Waarbij Hank The Knife & The Silver Cadillacs bezoekers van het sportcafé ‘slag’ in de rondte doen rocken.
--------------------------------------------------------------------
Translated with www.DeepL.com/Translator
We know him mainly from the colourful glamrock seventies. Hank The Knife was initially bass player with rock 'n' roll formation Long Tall Ernie & The Shakers. In 1975 he made his international breakthrough with his own band, Hank The Knife & The Jets. "Guitar King" and "Stan The Gunman" were very high on the charts. Hank The Knife's musical trademark consists of the heavy sound of a six-string bass guitar, which he plays as a solo guitar. The debut album "The Guitar King" already revealed in a phenomenal way where Hank and his associates have been building on for decades. Pure rock 'n' roll alternated with instrumental, film-like compositions with the six-bass in the leading role. Influences of The Shadows and Morricone are perceptible. Through decades of time the Arnhem band continues to exist, with various changes within The Jets.

Periodically new singles and albums are released, and the act likes to be heard at festivals. Also in more small-scale restaurants such as the sports café De Slag in Hoevelaken. Hank The Knife & The Jets had a long-standing bond with Hoevelaken, as witnessed by the thunderous performances in the basement of former café De Acht Stuyvers. Recently a new line-up of Hank The Knife & The Silver Cadillacs has been revived. Former Hank The Knife and Alfons Haket, or Alfie Muscles from the Long Tall Ernie years, are assisted by Theo Gamelkoorn on the strings and Eef Foppen behind the drums. Jack van der Veer is in charge of the management. In the aforementioned line-up, the band will perform on Sunday 25 November in Sportcafé De Slag. The performance starts ca 15.00 hours.

Entrance is free. In it, own hits and album songs, as well as highlights from The Shakers years and covers of well-known rock 'n' roll classics, will be performed. With Hank The Knife and Theo Gamelkoorn as lead guitarists, nstrumental songs will be performed, from their own work to Shadows successes of yesteryear. Sportcafé De Slag, at find at the Zuiderinslag 2, has just completed a thorough renovation, with which this entourage of sympathetic manager Hans Root can go ahead for quite some time. Now we focus on rock 'n' roll in Hoevelaken. Where Hank The Knife & The Silver Cadillacs will rock the visitors of the sports café 'slag'.

    Have you heard.... he's back in town!

Bron/Source: Facebook


10.10.18
‘CADILLACS MET STAAT VAN DIENST SCHAREN ZICH RONDOM GUITAR KING’
'CADILLACS WITH EXPERIENCE AROUND THE GUITAR KING'

De voorbereidingen zijn al even bezig en bovenal speelde lange tijd de vraag ‘hoe verder’. Even leek het erop dat het legendarische Hank The Knife & The Jets uitsluitend in rock ‘n’ roll geschiedenisliteratuur voort zou bestaan. Maar uiteindelijk wordt het ook in Arnhem nooit zo donker of het licht breekt door. En hóe! Zanger Alfons Haket staat na wonderbaarlijk herstel thans weer te popelen. Fred van Geffen en Alan Macfarlane kondigden aan te stoppen. Hank The Knife bleef actief met Shadows tributeband Sixty-Four. Collega muzikanten in deze formatie, gitarist Theo Gamelkoorn en drummer Eef Foppen, beschikken over de kwaliteiten en ervaring dat zij voelen voor aansluiting wanneer Hank besluit The Silver Cadillacs nieuw leven in te blazen. Tijdens de eerste oefensessies halen bandleden opgelucht adem. Wat voorheen stond voor een coverband naast Hank The Knife & The Jets, vormt nu de hoofdmoot. In de nieuwe samenstelling worden beiden vertegenwoordigd, wat betekent dat het repertoire breder georiënteerd is en onze guitar king nu ook in The Silver Cadillacs pronkt met de unieke sound van zijn zes snarige basgitaar.

Tevens doen Theo Gamelkoorn en Alfons Haket van zich spreken op de snaren. Er komen meer instrumentale werken op de playlist voor, wat vanaf het Hank The Knife & The Jets debuutalbum al stempel drukte. De meeste composities komen van Hank’s eigen hand. Ook worden klassiekers van onder andere The Shadows ten gehore gebracht. Instrumentale nummers speelden immer een rol. Uiteindelijk zou het in 1975 bijna van start zijn gegaan met “Ghost Town”, ware het niet dat op het laatste moment – uitermate verdienstelijk – besloten werd “Guitar King” tot A-kant van de single naar voren te schuiven. “We kunnen het publiek nu nog meer ter wille zijn”, geeft Hank als reactie, “het Hank The Knife repertoire blijft meedoen, af te wisselen met covers van rock ‘n’ roll klassiekers én instrumentale nummers”. Zijn meest recente, hoog gerecenseerde, solo albums voorzien in instrumentale composities. Dan brengt, als klap op de vuurpijl, Universal Music een dubbel cd van Hank en consorten uit in de succesvolle reeks “Golden Years Of Dutch Popmusic”. Hank The Knife & The Silver Cadillacs zijn inmiddels gereed om de podia te bestijgen. Jack van der Veer bestiert het management, te bereiken op +31687157785 of theknife@coyotejack.nl. Zie ook www.thesilvercadillacs.nl. 
Have you heard… he’s back in town!
--------------------------------------------------------------------
Translated with www.DeepL.com/Translator
The preparations have been going on for a while and above all the question 'how to proceed' played a role for a long time. For a moment it seemed that it was legendary Hank The Knife & The Jets would continue to exist exclusively in rock 'n' roll history literature. But In the end, even in Arnhem it never gets so dark or the light breaks through. And how! Singer Alfons Haket is after miraculous recovery now eager to return. Fred van Geffen and Alan Macfarlane announced to stop. Hank The Knife remained active with Shadows tribute band Sixty-Four. Colleague of musicians in this formation, guitarist Theo Gamelkoorn and drummer Eef Foppen, have the qualities and experience that they feel for connection when Hank decides Breathe new life into The Silver Cadillacs. During the first practice sessions, band members take a breath of relief. What previously stood for a cover band next to Hank The Knife & The Jets, is now the main part. In the new composition both are represented, which means that the repertoire is more broadly oriented and our guitar king is now also represented in The Silver Cadillacs shows off the unique sound of his six-string bass guitar.

Theo Gamelkoorn and Alfons Haket also make themselves heard on the strings. There are more instrumental works on the playlist, which has left its mark on the Hank The Knife & The Jets debut album. Most of the compositions come from Hank's own hand. Classics from The Shadows, among others, are also performed. Instrumental songs always played a role. Eventually it would have almost started in 1975 with "Ghost Town", if it had not, that at the last moment - extremely meritoriously - it was decided to make "Guitar King" the A-side of the single. slide. "We can be even more for the public's sake now", says Hank in response, "the Hank The Knife repertoire remains. participate, alternating with covers of rock 'n' roll classics and instrumental songs". His most recent, high reviewed, solo albums provide instrumental compositions. Then, to cap it all, Universal Music a double CD by Hank and consorten uit in the successful series "Golden Years Of Dutch Popmusic". Hank The Knife & The Silver Cadillacs are now ready to go on stage. Jack van der Veer is in charge of the management, at can be reached at +31687157785 or theknife@coyotejack.nl. See also www.thesilvercadillacs.nl.

Bron/Source: Facebook


09.08.18
"TIJDLOOS / TIMELESS"

Zo wordt het aangezicht beïnvloed door hoge leeftijden én enorme temperaturen, waarbij we toch op een vrolijk onthaal bij Aladna FM (www.aladnafm.nl) in Aalten mochten rekenen. Een interview door Gerard Kolenbrander in zijn programma ‘From Past To Present’ met Hank The Knife en Theo Gamelkoorn. Sowieso resulteert dit tot een optreden van Hank The Knife & The Silver Cadillacs op de allereerste dag van december, waarover binnenkort meer. De website www.the- silvercadillacs.nl is online en de band beschikbaar voor optredens vanaf medio oktober. Tijdens het vraaggesprek hoor je The Guitar King zich verbazen over hoe tijdloos populair zijn grootste hits blijven en natuurlijk ontbrak de nodige humor niet. Hoeft ook niet, lachen blijft gepermitteerd in rock ‘n’ roll. 
--------------------------------------------------------------------
Translated with www.DeepL.com/Translator
For example, the face is influenced by high ages and enormous temperatures, while we were able to count on a cheerful welcome at Aladna FM (www.aladnafm.nl) in Aalten. An interview by Gerard Kolenbrander in his programme 'From Past To Present' with Hank The Knife and Theo Gamelkoorn. Anyway this results in a performance by Hank The Knife & The Silver Cadillacs on the very first day of December, more about that soon. The website www.the-silvercadillacs.nl is online and the band is available for performances from mid-October. During the interview you can hear The Guitar King wonder how timelessly popular his biggest hits remain and of course lacked the necessary humor. not. No need to, laughter remains authorized in rock 'n' roll. 

Bron/Source: Management


09.08.18
"FROM PAST TO PRESENT"

Een bijna een uur durend Intervieuw (afgewisseld met diverse songs) met Hank The Knife, Theo Gamelkoorn en Coyote Jack (van der Veer) bi ADLADNA FM Radio met Gerard Kolenbrander In het Programma "FROM PAST TO PRESENT", Zondag 17:00 uur op 5 Augustus jl. Onstaan van alles, opnamen, de plannen en de eventuele optredens van Hank The Knife & The Sliver Cadillacs...
--------------------------------------------------------------------
Translated with www.DeepL.com/Translator
An almost one hour Intervieuw (interspersed with various songs) with Hank The Knife, Theo Gamelkoorn and Coyote Jack (van der Veer) bi ADLADNA FM Radio with Gerard Kolenbrander In the Program "FROM PAST TO PRESENT", Sunday 17:00 hours on 5 August last. The making of everything, recordings. the planning and possible performance of Hank The Knife & The Silver Cadillacs..
.
Bron/Source:Adladna FM Radio
Foto / Picture:Rob Hanhart

04.08.18
"RADIO INTERVIEW"

Aanstaande zondag reist Hank The Knife af naar de prachtige Achterhoek om gezamenlijk met gitarist/bassist Theo Gamelkoorn, één van de door en door ervaren nieuwe gezichten binnen de formatie Hank The Knife & The Silver Cadillacs, aan te treden bij grensgebied zender Aladna FM. Dit vindt plaats van 17.00 tot 18.00 uur in het programma ‘Past To Present’ met Gerard Kolenbrander als gastheer, wiens uitzending tot 19.00 uur duurt en immer op een grote schare aan luisteraars kan rekenen. Zie www.aladnafm.nl, en zie tevens www.thesilvercadillacs.nl. Natuurlijk wordt de nabije toekomst onder de loep genomen, nu Hank The Knife & The Silver Cadillacs staan te popelen om de podia te bestijgen. Zondag meer. Wij kijken er al naar uit. Guitar Kings bij Aladna FM.
--------------------------------------------------------------------
Translated with www.DeepL.com/Translator
This Sunday Hank The Knife will travel to the beautiful Achterhoek to join guitarist/bassist Theo Gamelkoorn, one of the thoroughly experienced new faces within the formation Hank The Knife & The Silver Cadillacs, to join the border area channel Aladna FM. This takes place from 17.00 to 18.00 hours in the program 'Past o Present' with Gerard Kolenbrander as host, whose broadcast lasts until 19.00 hours and always on a large crowd of listeners can count. See www.aladnafm.nl, and also www.thesilvercadillacs.nl. Of course the near future will be scrutinized, now that Hank The Knife & The Silver Cadillacs are eager to take to the stages. Sunday more. We are already looking forward to it. Guitar Kings at Aladna FM.

Bron/Source: Management


28.06.18
"EVEN TERUGKIJKEN / LET'S LOOK BACK"

`REPETEREN`
Zaterdag staan de heren voor het eerst in deze samenstelling van Hank The Knife & The Silver Cadillacs op het podium bij muziekwinkel Kroese in Arnhem. Oudgedienden Hank The Knife en Alfons Haket, ofwel Alfie Muscles, met de sinds mensheugenis door alle muzikale wateren gewassen Theo Gamelkoorn en Eef Foppen. “Nog even de puntjes op de ‘i’, jongens” hoor je the guitar king zeggen en dan barst het los. Nee, humor niet thuisgelaten, is onlosmakelijk verbonden. “Ik vond het wel muzikaal” hoor je de in letterlijke zin afscheid van zijn wilde haren genomen hebbende Alfie grappen na een experimentele handeling op de snaren, waarop The Knife – hoe komt ‘ie er weer ‘zomaar’ op – reageert “Nou, laat dat ‘muzi’ maar weg!”

Theo vergeet niet meer dat hóóg tempo ‘Alright’ klinkt en uit monde van de sympathieke slagman Eef verneem je “ik wist toch echt niet dat ik tot zoveel lawaai in staat was”. Waar dat toe resulteert? Aanschouw het aanstaande zaterdag vanaf 15.00 uur aan de Rijnstraat 31 in Arnhem. Daar speelt de band een miniconcert ter gelegenheid van het zojuist uitgebrachte dubbel cd album door Universal Music, “Hank The Knife & The Jets – The Golden Years Of Dutch Pop Music”. De geremasterde originele uitvoeringen van de single successen zijn daar in zo’n hoogwaardige geluidskwaliteit op uitgebracht, dat het live ‘rotzooi maar wat’ – ‘in vaktermen’ zoals Hank dat tot jou als toeschouwer verklaart – hoge verwachtingen wekt. Dat komt vast goed.
--------------------------------------------------------------------
REHEARSAL ---- Google Translate
On Saturday, for the first time in this composition of Hank The Knife & The Silver Cadillacs, the guys are on stage at music store Kroese in Arnhem. Old-timers Hank The Knife and Alfons Haket, or Alfie Muscles, with Theo Gamelkoorn and Eef Foppen washed by all musical waters since time immemorial. "Just the dots on the 'i', boys, you hear the guitar king say and then it bursts. No, humor is not left at home, is inextricably linked. "I thought it was musical" you hear the literal farewell of his wild hair taken Alfie jokes after an experimental act on the strings, which The Knife - how does it "just" on - reacts "Well, late that 'music' is gone! "

Theo does not forget that the tempo is 'Alright' and from the sympathetic hitter Eef you hear "I knew
really not that I was capable of so much noise ". Where does that result? Be aware of this coming Saturday
3 pm at Rijnstraat 31 in Arnhem. There the band plays a mini concert on the occasion of the just released
double album album by Universal Music, "Hank The Knife & The Jets - The Golden Years Of Dutch Pop Music". The
remastered original performances of the single successes have been released in such a high-quality sound quality,
that the live 'junk but what' - 'in technical terms' such as Hank that explains to you as a spectator - arouses high expectations. That will be fine.
----------------------------
`ONDERWEG OUWE VRIEND` / ON OUR WAY, OLD FRIEND

(deel 2) door Jack van der Veer
Het eerste optreden van deze samenstelling Hank The Knife & The Silver Cadillacs. Je hebt er naar uitgekeken. Om eindeloze eenrichtingsergernis tegen te gaan, rijdt Hank met je mee. Hij kent Arnhem als zijn flesopener. De Fuego geniet van bekijks onderweg. “Die auto heeft meer sjans dan ik” grap je tot de guitar king. De parkeergarage wordt bereikt, waar zoveel auto’s staan dat het erop lijkt dat The Knife back in town is. Klimmen, nog hoger, en je vindt een vak waar de Franse coupé in past. Motor af en… al neem je het nieuws over die op hand zijnde volksopstand nog niet altijd even nauw, hoor je me toch een ontploffing waarbij je eerst verschrikt kijkt of het dak niet weggevaagd is. En dan… een rook- en stoomontwikkeling onder de motorkap vandaan die laaghangende mist recht van betekenis ontneemt en jullie tot bijna aan de enkels in koelvloeistof doet staan. ”G&^%$#$@E!”. Nee, geen betere woordkeuze voor handen. Gesis en geborrel waar niet eens destillaat aan te pas komt. Foute boel. “Was dat jouw auto?” vraagt onze zes snaren bassist zich af, en jouw “ben bang van wel” zegt genoeg. Motorkap omhoog en constateren dat een koelslang open is gescheurd. Een probleem lacht jullie uit. Althans, lacht jóu uit. Je moet niet aan voorspellingen doen, ze komen altijd uit. “Je zal zien”, begin je tot Hank, “wanneer jij straks de eerste snaren aanraakt, meldt de ANWB monteur zich en mis ik het optreden”.

Lopende naar optreedlocatie Kroese wacht jullie een enthousiast onthaal. Bekende gezichten, waarbij je zelfs moet nadenken ‘wie ben jij ook weer?’ en de tent loopt bomvol. De band begint. Knife dendert op de six-bass de fundering tot schudden en Theo doet de snaren gillen in een openingsmedley. ‘Geweldig!’ Telefoon. “Met de ANWB, ik sta binnen vijf minuten bij uw auto”. Op naar de parkeergarage. De monteur schrikt. “Dit heb ik nog nóóit, in mijn hele loopbaan, gezien!” Dit heeft de vurige sportcoupé eerder dit jaar al eens teweeg gebracht bij een betere autofluisteraar dan je deze toe inschat. Zijn verwijtende ‘hoe haal je het in de kop om een auto zo overstuur te jagen’ blik lach je om. Jij uit jouw verontwaardiging omgeven door meer vraagtekens dan die monteur zich toe mag eigenen. De man begint. Is ruim anderhalf uur bezig. De motor komt wederom op kookpunt. “Ja, is ook niet gek na bijna een uur stationair draaien” uit je geïrriteerd. “U kunt zo echt niet verder rijden”. Ouwe lichaamspijnen zingen in duet. Je staat niet toe dat de Fuego naar een plaatselijke kliniek wordt getransporteerd en loopt terug naar de inmiddels gesloten muziekwinkel, waar het optreden allang voorbij is. “Het was zo leuk! Groot succes, tien keer zoveel cd’s verkocht als van een vorige, moderne, Pinkpop artiest die hier laatst stond!” De filiaalmanager is blij. Dat dit publiekelijke tekeer gaan door Hank The Knife & The Silver Cadillacs in succes zou ontaarden, had je wel verwacht. Hierover later meer. Het optreden moeten missen laat je jezelf niet graag flikken. Nee, zelfs niet door jouw oranje ouwe vriend.
--------------------------------------------------------------------
Google Translate
The first appearance of this composition Hank The Knife & The Silver Cadillacs. You've been looking forward to it. Hank goes with you to prevent endless one-way annoyance. He knows Arnhem as his bottle opener. The Fuego enjoys viewing along the way. "That car has more shans than I do" you joke to the guitar king. The parking garage is reached, where there are so many cars that it looks like The Knife is back in town. Climbing, even higher, and you will find a box that fits the French coupé. Motor off and ... although you take the news about the current popular uprising is not always that close, do you still hear me a blast in which you first see if the roof is not wiped out. And then ... a smoke and steam development from under the bonnet that deprives low hanging fog of meaning and makes you almost in the ankles in coolant. "G & ^% $ # $ @ E!". No, no better choice of words. Hiss and bubbling that does not even involve distillate. Wrong stuff. "Was that your car?" Asks our six-string bass player, and your "am afraid of" says enough. Raise the engine cover and note that a cooling hose is torn open. You laugh out a problem. At least, you laugh out. You do not have to make predictions, they always come out. "You will see", you start to Hank, "when you touch the first strings soon, the ANWB technician reports and I miss the performance".

You will receive an enthusiastic welcome to the Kroese performance venue. Well-known faces, where you even have to think 'who are you again?' And the tent is crowded. The Band starts. Knife thunders on the six-bass the foundation to shake and Theo makes the strings scream in an opening medley. "Great!" Phone. "With the ANWB, I am at your car within five minutes". On to the parking garage. The mechanic is startled. "I have never seen this, in my entire career!" This has already prompted the fiery sports coupe earlier this year with a better car whisperer than you would expect. His reproaching 'how do you get it in the head to drive a car so upset' you smile. You are out of your indignation surrounded by more question marks than the mechanic can claim to be. The man starts. Is more than one and a half hours busy. The engine comes back to boiling point. "Yes, is not crazy after almost an hour of idling" from you irritated. "You can not really drive on." Old body pains sing in duet.You do not allow the Fuego to be transported to a local clinic and walk back to the now closed music store, where the performance is long gone. "It was so nice Great success, ten times as many CDs sold as from a previous, modern, Pinkpop artist who stood here last time! "The branch manager is happy." That this public rage by Hank The Knife & The Silver Cadillacs in success would degenerate, you had Expected later, more about this, but to miss the performance, do not let yourself be fucked, no, not even your orange old friend.
----------------------------
`GOUDEN JAREN` / GOLDEN YEARS

(Deel 2) door Jack van der Veer
Universal Music Group kan bijzonder tevreden zijn. Wanneer de nieuwe “Hank The Knife & The Jets – Golden Years Of Dutch Pop Music” in die getale over toonbanken vliegt als gisteren bij muziekwinkel Kroese het geval was, staat het album binnen de kortste keren op #1 van, wat wij in de gouden jaren noemde, de LP TOP 50. En dan het mini optreden van de nieuwe Hank The Knife & The Silver Cadillacs bezetting, wat niet onopgemerkt voorbij is gegaan.
--------------------------------------------------------------------
Google Translate
Universal Music Group can be very satisfied. When the new "Hank The Knife & The Jets - Golden Years Of Pop Music" flies over counters like yesterday at music store Kroese was the case, the album in no time at # 1 of, what we in the golden years ago, the LP TOP 50. And then the mini performance of the new Hank The Knife & The Silver Cadillacs line-up, which did not go unnoticed.

Film Peter Kok
Een afgeladen muziekwinkel Kroese in centrum Arnhem. De band in topvorm. Hank, Alfie, Theo en Eef genoten net zo hard mee. Een en al enthousiasme, weerziens en bekende gezichten. Zelfs de succesvolle performer Wally Preyll hield zijn agenda vrij en reisde af om jeugdidolen nogmaals aan te horen en de hand te schudden. Momenten met een gouden randje, waarbij we met zekerheid kunnen stellen dat minimaal één ongelukkige ANWB monteur het spektakel moest missen, slaan we op in het hoofdstuk van gouden jaren.
--------------------------------------------------------------------
Google Translate
A packed music store Kroese in the center of Arnhem. The band in top shape. Hank, Alfie, Theo and Eef enjoyed it just as hard. All enthusiasm, reunion and familiar faces. Even the successful performer Wally Preyll kept his agenda free and traveled to listen to youth idols again and shake hands. Moments with a golden edge, where we can say with certainty that at least one unfortunate ANWB mechanic had to miss the show
we are in the chapter of golden years.

Foto Peter Kok / Guitar King


Film Peter Kok

`BEWARE OF THE KNIFE`

Foto Rob Hanhart - Guitar King / Be Ware Of The Knife / Stan The Gunman


Foto Rob Hanhart

Bron/Source: Facebook / Management


18.06.18
"HANK THE KNIFE IN KROESE MUZIEKWINKEL, ARNHEM!"

ZATERDAG 23 JUNI V.A. 15 UUR LIVE BIJ KROESE ARNHEM

Ter gelegenheid van de gisteren officieel door Universal Music uitgebrachte 2-cd set van Hank The Knife & The Jets in de reeks “Golden Years Of Dutch Pop Music”, zal Hank The Knife volgende week zaterdag live met een miniconcert te zien en horen zijn. Muziekwinkel Kroese, aan de Rijnstraat 31 in Arnhem, heeft onze Guitar King hiertoe gestrikt, omgeven door  een nieuwe samenstelling van The Silver Cadillacs. Oud gedienden Hank en Alfons Haket maken hier als vanouds deel van uit, bijgestaan door Theo Gamelkoorn op gitaar en bas en Eef Foppen achter de drums. Het repertoire van The Silver Cadillacs varieert van instrumentale gitaarjuwelen, waarbij riant aandacht voor de tijdloze composities van The Shadows, tot en met rock ‘n’ roll bestaande uit covers van gedenkwaardige klassiekers als het werk van Hank The Knife & The Jets. Vanzelfsprekend blijven de grote hits hier deel van uitmaken. De ‘Golden Years’ dubbel cd ligt bij Kroese in de schappen, en onder de kopers wordt als aardigheidje een Hank The Knife shirt verloot. En voor signeren is er altijd wel een mogelijkheid. Het tijdperk dat we als nieuw begin inluiden, gaat volgende week zaterdag live van start. Geniet allemaal van een goed weekend en tot volgende week zaterdag 15.00 uur bij Kroese in Arnhem.
--------------------------------------------------------------------
Google Translate
On the occasion of the 2-cd set of Hank The Knife & The Jets released yesterday by Universal Music in the series "Golden Years Of Dutch Pop Music", Hank The Knife will be shown and heard live with a mini concert next Saturday. Music store Kroese, on the Rijnstraat 31 in Arnhem, has hammered our Guitar King to this end, surrounded by a new composition of The Silver Cadillacs. Former members Hank and Alfons Haket are part of this tradition, assisted by Theo Gamelkoorn on guitar and bass and Eef Foppen behind the drums. The Silver Cadillacs repertoire ranges from instrumental guitar jewels, paying special attention to the timeless compositions of The Shadows, to rock 'n' roll consisting of covers of memorable classics such as the work of Hank The Knife & The Jets. Naturally, the big hits remain part of this. The 'Golden Years' double CD is on the shelves at Kroese, and among the buyers a Hank The Knife shirt is raffled as a joke. And for signing there is always a possibility. The era that we herald as a new beginning will start live next Saturday. All enjoy a good weekend and until next Saturday at 3 pm at Kroese in Arnhem.

Bron/Source: Management


10.09.16
 SILVER CADILLACS OP JUBILEUM FEEST / ON ANNIVERSARY PARTY...

Zo staan onze rockers zaterdag als The Silver Cadillacs op de planken bij het jubileumfeest van een Arnhemse voetbalvereniging, en was de generale repetitie weer helemaal geslaagd. Dus uiteraard na afloop even buiten de keel smeren op een fraaie nazomeravond.
--------------------------------------------------------------------
Our rockers Saturday as The Silver Cadillacs on the shelves at the anniversary celebration of Arnhem football club, and was the dress rehearsal again quite successful. So obviously after outside lubricate the throat on a beautiful late summer evening.

BRON / SOURCE: MANAGEMENT


17.04.16
REDEN TOT LACHEN / REASON TO SMILE ABOUT

Volop reden tot lachen...?!? oh jazeker, de belangstelling bij de kandidaat boekers neemt weer toe en spoedig meer info over de komende optredens van zowel Hank The Knife & The Jets als The Silver Cadillacs. Vooralsnog in regio Arnhem is de 21ste mei alvast een datum om te noteren, maar eerst kijken we vooruit naar 23 april in Muziekcafe "De Buun" in Horst (L).
--------------------------------------------------------------------
Plenty of reason to smile about ...?!? Oh yes, the interest among the candidate bookers is rising again and soon more info about the upcoming performances of both Hank The Knife & The Jets as The Silver Cadillacs. For the time being in region Arnhem is a date on the 21st may, but first we look ahead to april 23 at The Buun Musicpub in Horst (L).

BRON / SOURCE: MANAGEMENT


17.04.16
GESLAAGD OPTREDEN / SUCCESSFUL PERFORMANCE "DE SLAG"

Geslaagde avond in het Hoevelakense Sportcafe De Slag waar de merseybeat rock 'n' roll klassiekers door The Silver Cadillacs gebracht, het publiek deed genieten en dansen. Reacties als 'wat een band, zo goed!' en een fantastische sfeer. Dat is Rock 'n' Roll en wat doen we dit graag weer over. Nu kijken we uit naar de 23ste april, dan bezoeken The Silver Cadillacs muziekcafe De Buun in Horst (L).
--------------------------------------------------------------------
Successful evening at the Hoevenlaken Sportcafe "De Slag" with merseybeat rock 'n' roll classics by The Silver Cadillacs, the public did enjoy and dancing. Comments like ' what a band, so good! ' and a fantastic atmosphere. That's Rock 'n' Roll and what we'd like to do it again. Now we look forward to the 23rd april, then visit The Silver Cadillacs muziekcafe The Buun in Horst (L).

Foto's / Photo'sFacebook

BRON / SOURCE: MANAGEMENT


04.04.16
OEFENEN / REHEARSAL "DE BUUN"...

The Silver Cadillacs maken van hun oefenavonden nooit zomaar een routineklus, nee.... wat gaan de door-en-door-ervaren rockers er iedere keer weer voor, fantastisch gewoon. Lucky Arnhem, het geluid bleef vanavond niet helemaal tussen de muren van de oefenruimte. Geniet mee,  zaterdagavond 23 april in Muziekcafe De Buun, Horst. We kijken er alweer naar uit... You Really Got Me!
--------------------------------------------------------------------
The Silver Cadillacs making their practice nights never just a routine job, no. ... What do the through-and-through-experienced rockers there time and time again for, fantastic. Lucky Arnhem, the sound remained tonight not quite between the walls of the exhibition space. Enjoy, Saturday evening 23 april in Muziekcafe The Buun, Horst. We are already looking forward to it. .. You Really Got Me!

BRON / SOURCE: MANAGEMENT


04.04.16
OP NAAR "DE BUUN"! UPDATE...

BRON / SOURCE: MANAGEMENT


01.03.16
SPORTCAFE "DE SLAG" 

Zaterdagavond 9 april... een datum om alvast te noteren. Een ware merseybeat/rock 'n' roll beleving met The Silver Cadillacs op het podium in het Hoevelakense Sportcafe De Slag (nabij kruispunt Amersfoort / Hoevelaken). De toegang is er vrij, en de avond om niet te vergeten, dan verklappen we alvast. Maar eerst... wacht a.s. zondag het Hank The Knife & The Jets optreden bij Bonnie & Clyde in Elden (Arnhem).

REGIOWEBGIDS.NL
--------------------------------------------------------------------
Saturday night 9 april ... a date to note. A true merseybeat/rock 'n' roll experience with The Silver Cadillacs on stage in Sportcafe "De Slag" (near crossroads Amersfoort / Hoevelaken). The entry is free, and an evening to remember, that we will tell you in advance. But first ... wait a.s. Sunday the Hank The Knife & The Jets perform in Bonnie & Clyde, Elden (Arnhem).

Sorry PRESS RELEASE only Dutch!

BRON / SOURCE: MANAGEMENT


28.01.16
NIEUW CONCERT / NEW CONCERT IN CAFE DE SLAG, HOEVELAKEN, 09/04

Alan en Alfie, vorige zomer op het riante terras van Sportcafe De Slag in Hoevelaken, waar The Silver Cadillacs al meerdere malen een volle bak volop vermaakten met ijzersterke covers van merseybeat/rock 'n' roll klassiekers uit veelal de jaren '60. Gisteren is bekendgemaakt dat op zaterdagavond 9 april The Silver Cadillacs daar weer op het toneel komen staan, misschien zijn de weersomstandigheden dan alweer van dien aard dat ook buiten relaxen op het terras tussen de bedrijven door, weer mogelijk is. Nadere info volgt! 
--------------------------------------------------------------------
The Silver Cadillacs are performing again at April 9th in "De Slag" at Hoevelaken... Further info will follow...

BRON / SOURCE: MANAGEMENT


17.09.15
THE SILVER CADILLACS IN CITROEN TRACTION AVANT!!

 
Zondag jl.... The Silver Cadillacs tijdens het Citroen Traction Avant evenement in Arnhems-Buiten. Prachtig evenement met veel beauties op vier wielen van weleer, muzikaal omarmd door rock 'n' roll/merseybeat klassiekers welke door de sterktste, door-en-door ervaren, '4 cilinder' Cadillac krachtbron ten gehore werden gebracht. Een prachtige dag, zelfs de weergoden gaven een knipoog.

BRON / SOURCE: FACEBOOK


02.06.15
"OPTREDEN TRACTION AVANT MEETING"
Leuk om alvast te noteren: op 13 september worden Cadillacs verenigd met Traction Avants... de lang geleden zo revolutionaire '15CV' Citroen met voorwielaandrijving en onmiskenbaar eigen voorkomen, welke eveneens al een lange tijd tot de meest begeerde klassiekers behoort. Locatie Arnhem Buiten. Nadere info volgt, legendes ontmoeten elkaar. Bijna weekend, nog even doorbijten allemaal voor je uit volle borst weer roept "welkom rock 'n' roll!"

Adres: Arnhems-Buiten, Utrechtseweg, Aart, nr 310...

BRON / SOURCE: FACEBOOK

05.04.15
"EEN AVONDJE OEFENEN"
Behoorlijk met de snaren overweg kunnen, betekent nog niet dat de paar regels welke je mee dient te zingen, ook zomaar onthouden kunt...(?!) Onze Guitar King krijgt ondersteuning van roadie Ron wie hem de tekst bijna aanreikt. Welk nummer werd hier door The Silver Cadillacs gespeeld...?
BRON / SOURCE: FACEBOOK

05.04.15
THE SILVER CADILLACS
"JUBILEUM ELDERVELD, ARNHEM 16/05 
Ook in het Hank The Knife & The Jets jubileumjaar is er uiteraard volop ruimte voor de merseybeat/rock 'n' roll klassiekers welke onze rockers ten gehore brengen als The Silver Cadillacs. In laatstgenoemde hoedanigheid brengen onze rockers op 16 mei de afsluiting van een jubileumviering van Winkeliersvereniging Elderveld, Arnhem, wat ongeveer om 14.30 a 15.00 uur aan zal vangen. Het uitnodigende winkelcentrum zal op die dag meerdere live acts en andere festiviteiten op het podium in de open lucht presenteren! Op naar winkelcentrum Elderveld d.d. 16 mei waar de Cadillac-krachtbron al warm voor draait....
BRON / SOURCE: FACEBOOK

09.11.14
"THE SILVER CADILLACS IN ATLANTA, ARNHEM - 16 NOVEMBER"
Volgende week zondag: The Silver Cadillacs LIVE in Barlanta Atlanta. De Arnhemse rock 'n' roll legendes kunnen niet wachten tot het dak weer gelift wordt. Geniet mee van de grootste klassiekers uit het gouden merseybeat tijdperk, ontneem jezelf die kans niet.... DAT IS ROCK 'N' ROLL!

Geniet van The Silver Cadillacs!
--------------------------------------------------------------------
Next week's Sunday's the day. The Silver Cadillacs live gig at Cafe Atlanta, Arnhem, from 18.00pm on. We look forwards meeting all of you over there....THAT'S ROCK N'ROLL!

Enjoy The She Silver Cadillacs!

BRON / SOURCE: FACEBOOK

01.09.14
"THE SILVER CADILLACS ARE COMING BACK !!! "

BRON / SOURCE: FACEBOOK


01.09.14
"THE SILVER CADILLACS IN DINER 66, ARNHEM, 20/09 "


 

Kom Zaterdag 20 september tussen 13.00 en 17.00 uur naar "Diner 66 Elderveld", Arnhem, waar The Silver Cadillacs in gepaste entourage je meenemen naar de zestiger jaren merseybeat en rock 'n' roll.... 
--------------------------------------------------------------------
Come over Saturday September 20 between 13.00 and 17.00pm to "Diner 66 Elderveld", Arnhem (NL), where The Silver Cadillacs will take you in the right area to the sixties merseybeat and rock 'n' roll....

BRON / SOURCE: FACEBOOK


12.07.14
"THE SILVER CADILLACS IN MUZIEK STAD ZEVENAAR"


Er zat gisteren het nodige mee tijdens het Silver Cadillacs optreden: supergoed weer, prima sfeer
, grote opkomst, goede organisatie, en.... oude rockers in topvorm. Dan kan het gewoon niet stuk.
The Silver Cadillacs brengen de grootste klassiekers van de sixties merseybeat 
dagen voor een razend enthousiast publiek. DAT IS ROCK 'N' ROLL! 
--------------------------------------------------------------------
Yesterday The Silver Cadillac Performance: super good weather, great atmosphere,
great audience, good organization, and .... old rockers in top form. It can't be broken!.
The Silver Cadillacs for the greatest classics of the sixties merseybeat days,
before a wildly enthusiastic audience. THAT'S ROCK 'N' ROLL!

BRON / SOURCE: FACEBOOK


20.06.14
THE SILVER CADILLACS IN SPIJKERROK, ARNHEM

Saturday July 19th, Spijkerrok, Arnhem 14:00 hrs.


Click for Website

BRON / SOURCE: MANAGEMENT


17.02.14
THE SILVER CADILLACS IN ZEVENAAR!!

Saturday July 12, Raadhuisplein, Zevenaar 13.45 pm hrs.

Op zaterdag 12 Juli kun je een uniek optreden meemaken van de legendarische
Hank the Knife en The Silver Cadillacs op het Raadhuisplein in Zevenaar...

VERDERE INFO VOLGT!

BRON / SOURCE: FACEBOOK


15.02.14
THE SILVER CADILLACS IN ENKHUIZEN!!

Saturday March 29, Familie Cafe The Black Sheep", Enkhuizen - 21.00 hrs.

Op zaterdag 29 maart kun je een uniek optreden meemaken van de legendarische Hank the Knife en The Silver Cadillacs in het Familie Cafe The Black Sheep, Paulus Potterstraat 8, 1601NZ Enkhuizen, om 21.00 Uur. 
De band speelt zestiger jaren rock 'n' roll klassiekers waarbij Henk zelf de six-bass (welke aan Hank The Knife toebedeeld blijft) inwisselt voor de lead gitaar in de band, net als een gedeelte in de Hank The Knife & The Jets-act. The Silver Cadillacs hebben klassiekers van The Beatles, Elvis, Stones, Shadows en veel meer 60's rock op de playlist staan.
--------------------------------------------------------------------
On Saturday, March 29th, you can experience a unique performance of the legendary Hank the Knife and The Silver Cadillacs in Family Cafe The Black Sheep, Paulus Potter 8, 1601NZ Enkhuizen, at 21.00 Hrs. 
The band plays sixties rock 'n' roll classics which Henk themselves six-bass (which remains assigned to Hank The Knife) exchanges for lead guitar in the band, as part of the Hank The Knife & The Jets act. The Silver Cadillacs have classics by The Beatles, Elvis, Stones, Shadows and much more 60's rock on the playlist.

BRON / SOURCE: FACEBOOK


11.02.14
THE SILVER CADILLACS SLAAN WEER TOE!!
THE SILVER CADILLACS BEAT THE STAGE AGAIN!!
Sunday May 25th - 15.30 hrs. in "CAFE DE SLAG", Hoevelaken. Free entry!
There is a BBQ also for € 15,00 pp.

Op zondag 25 mei staan onze rockers als The Silver Cadillacs in het Hoevelakense sportcafe De Slag op het podium (www.sportcafedeslag.nl). Aanvang ca 15.30 uur, vrije toegang, adres: Zuiderinslag 2, Hoevelaken. U kunt deelnemen aan een uitgebreide, perfect verzorgde BBQ voor € 15,00 per persoon. Info: 033 2540298. Herleef de zestiger jaren rock 'n' roll, een dagje uit wat je jezelf niet mag onthouden!
--------------------------------------------------------------------
On Sunday the 25th of May our rockers will perform on stage as The Silver Cadillacs at the Hoevelaken (GLD, NL) sports-saloon De Slag (www.sportcafedeslag.nl). It starts around 15.30pm, free entrance, adres: Zuiderinslag 2, Hoevelaken. You can join a perfectly taken care of BBQ for € 15,00 a person. Info: 031332540298. Relive the sixties rock 'n' roll, a day off like this you can't keep away from yourself!

BRON / SOURCE: FACEBOOK


10.02.14
THE SILVER CADILLACS SLAAN TOE!!
THE SILVER CADILLACS BEAT THE STAGE!!
Saturday March 22th - 22.00 hrs. in "MUZIEKCAFE DE BUUN", Horst. Entrance € 7,50 pp!

Zaterdag 22 maart.... "taste those rockin' sixties" tijd in het zuiden des lands! THE SILVER CADILLACS treden dan op in Muziekcafe De Buun, Loevestraat 14, Horst. Entree € 7,50, ga naar www.debuun.nl, aanvang optreden 22.00 uur. Een avond vol tijdloze rock 'n' roll klassiekers in het bekende Silver Cadillacs-jasje gehesen welke je niet missen mag....
--------------------------------------------------------------------
Saturday March 22nd.... "taste those rockin' sixties" at the south of the country! THE SILVER CADILLACS will perform live on stage at Music saloon De Buun, Loevestraat 14, Horst (NL). Entry € 7,50, go to www.debuun.nl, start of the gig 22.00pm. A night filled with timeless rock 'n' roll classics dressed up at the familiar Silver Cadillacs-jacket you're not allowed to miss....

BRON / SOURCE: FACEBOOK


02.12.13
EEN KNALLEND SUKSESOPTREDEN IN LIEMPDE


Klik voor vergroting / Click to Enlarge
BRON / SOURCE: FACEBOOK


18.11.13
18-11-2013 HET IS EEN GROOT PRACHTIG SIXTIES FEEST GEWEEST!!!
Wij kijken terug op een fantastisch weekend! Zowel zaterdag in Alkmaar tijdens het 'Sweet Sixty' evenement als gisteren in De Meern tijdens het 'Rockplace' evenement hebben we genoten van enthousiasme, afgeladen entourages vol dansende en genietende aanwezigen. Het heeft ons goed gedaan! Met dank aan de organisatoren, The Jets uit Utrecht, dj Cees Schrofer, maar bovenal: alle aanwezige bezoekers wie de verrassend grote opkomst waargemaakt hebben tijdens beide evenementen. 
--------------------------------------------------------------------
We can remember a wonderful weekend! Yesterday at the De Meern 'Rockplace' event we enjoyed the enthusiasm of full crowded places with dancing visitors filled with happiness. It ment a lot to us! With thanks to the organisors, The Jets from Utrecht, dj Cees Schrofer, and above all: all visitors who showed up and made the full crowded places reality during both events.

 
Henk en Alan voor het AZ veld in Alkmaar, waar zij gisteren met The Silver Cadillacs (met uiteraard Fred & Alfons er ook bij) een bijzonder geslaagd optreden verzorgd hebben voor een bomvolle zaal vol dansende tieners op leeftijd.

Mooie, typerende foto van snarentovenaar Fred van Geffen, zaterdag jl. tijdens het Sweet Sixty evenement in Alkmaar.
 

BRON / SOURCE: FACEBOOK

14.11.13
VOOR EEN KNALLENDE ROCK'N ROLL WEEK!!
JUST A EXPLOSIVE ROCK'N ROLL WEEK!!

DONT'FORGET !!!


15.09.13
OPTREDEN / PERFORMANCE

En de muzikale karavaan dendert voort. Liempde kan weer genieten van onvervalste rock'n roll in het
"WAPEN VAN LIEMPDE", RAADHUISPLEIN 4, LIEMPDE
Verdere INFO volgt!
--------------------------------------------------------------------
And the musical caravan rolls on. Liempde again can enjoy unadulterated Rock'n Roll at the
"WAPEN VAN LIEMPDE",  RAADHUISPLEIN 4, LIEMPDE, HOLLAND
Further INFO will follow!


Click for Website

BRON / SOURCE: FACEBOOK


15.09.13
OPTREDEN / PERFORMANCE

Het AFAS Stadion kan zijn borst natmaken. Een onvervalst sixties gebeuren strijkt daar neer.
"The SILVER CADILLACS" zullen het weer even laten horen, waartioe ze in staat zijn.
Verdere INFO volgt!
--------------------------------------------------------------------
The AFAS Stadium will rock. A fantastic sixties music festival will go!
"THE SILVER CADILLACS" will play and fill the lounge. Let's hear them.


Click for INFO!

BRON / SOURCE: FACEBOOK


18.07.13
OPTREDEN / PERFORMANCE


Zondag 8 September in Cafe ATLANTA, Staringplein 40 Arnhem:
THE SILVER CADILLACS!
De alternatieve band rondom Hank The Knife.... terug naar de gouden rock 'n' roll klassiekers! Komen....
 


I LIKE IT - LIVERPOOL AAN DE RIJN 2013

FOTO SERIE 2013

Sunday September 8 at Cafe ATLANTA, Arnhem, Staringplein 40:
THE SILVER CADILLACS!
The alternate band around Hank The Knife.... back to the golden rock 'n' roll classics! Be there....

BRON / SOURCE: FACEBOOK


20.05.13

Optreden van The Silver Cadillacs. Alfons is back in Town!
Elden 19 Mei 2013
HELEMAAL TERUG!!!

Het laten slagen van een optreden is nooit een vanzelfsprekendheid, zelfs niet voor rockers wie al meedraaien sinds de zestiger jaren. En voor The Silver Cadillacs, de alternatieve 'cover' band rondom Hank The Knife, had het de laatste periode zeker niet mee gezeten. Voornamelijk door het plotseling ziek worden van zanger/gitarist Alfons Haket zag de toekomst er ineens meer twijfelachtig uit en was de band per definitie al genoodzaakt geboekte optredens uit te stellen dan wel te cancelen. 
Maar dan blijkt de ijzersterke 'Alfie Muscles' toch wonderbaarlijk te herstellen, weet men mede oud-gediende en topmuzikant Fred van Geffen als bassist te strikken en duiken de oude rockers opnieuw de studio in. Alles ter voorbereiding van een terugkeer welke gisteren eigenlijk als een 'try-out' was ingepland....

Zondagavond 19 mei in het Eldense 'Ons Huis' zou de band aantreden met Alfons weer terug achter de microfoon, Fred op de bas en onze vaste bekenden Henk Bruysten (ofwel Hank The Knife) als leadgitarist en Alan Macfarlane achter het drumstel. 'Voorzichtig 2 sets' om Alfons niet teveel te vermoeien. En zo geschiedde.... en HOE!!!

In een prima sfeer met publiek van heinde en ver klonken de rockklassiekers kraakhelder en swingden nagenoeg als nimmer tevoren! Ja, hier stond wellicht een enorme dosis aan rock 'n' roll ervaring op het podium en dat lieten de heren horen. "His Latest Flame", "Little Sister", "Runaway", "I Saw Her Standing There", vervolgens de sterkste Shadows staaltjes, eigen werk, het kon niet op. Hulde voor Alfie! Zijn stemvolume loog er niet om, met volle kracht gaf hij zijn rouwe rock 'n' roll strot de vrije hand en.... genoot zichtbaar van het publiek dat zich massaal zorgen om hem gemaakt had en nu weer zo blij op zijn terugkeer reageerde.

Na de tweede set liet Alfie spontaan weten "ik voel me goed, laten we er maar een derde set bij doen!" waarna nog even (gekscherend) gespeeld werd alsof Hank The Knife het zelf niet meer volhield (humor altijd hoog in het vaandel!) en bleef het publiek dansen, meezingen, zagen we de camera flitslichten aanhouden en de biertaps stromen. Wederom een bevestiging van het feit dat echte rock 'n' roll de ultieme gangmaker is, zeker wanneer echte muzikanten als deze mannen 'het woord voeren'. 

Niet alleen Alfons weliswaar, maar de hele band was in prima vorm en genoten van hun samenspel wat te lang stil had moeten liggen. Fred had zich het Silver Cadillacs repertoire al zo eigen gemaakt mede dankzij zijn 'kunnen op hoog niveau'. Henk vlamde met de gitaar als altijd, ogenschijnlijk met gemak spelend vanuit de losse pols wat bij rock 'n' roll zelfs een beetje zo hoort, of het nu zijn eigen "Six Bass Man" was, of Elvis' superklassieker "Jailhouse Rock" of Shadows juweeltjes, hij maakt het zich allemaal 'eigen' en het klonk allemaal hunkerend naar meer. En Alan tenslotte, onze drumlegende, deed er een flinke eigen schep bovenop door met donder en geweld een drumsolo vol vuur en vlam neer te zetten, dat voor alle aanwezigen de avond niet meer stuk kon!

Met dit Silver Cadillacs optreden is bewezen dat onze legendarische rockers ook voor hun eigen dubbelleven als Hank The Knife & The Jets de deur opnieuw opengetrapt hebben naar een spectaculair "Return Of The Guitar King"....! 
 

Bezetting The Silver Cadillacs anno 2013: 
Henk Bruysten (lead gitaar)
Alfons Haket (vocals & Guitar)
Fred van Geffen (bass)
Alan Macfarlane (drums). 

11.05.13
Nieuw optreden van The Silver Cadillacs. Alfons is back in Town!


 

Beste liefhebbers van Hank The Knife & The Jets (en, met name in dit geval: The Silver Cadillacs),

Bij deze willen wij jullie even op de hoogte brengen van een LIVE optreden door The Silver Cadillacs op Zondag 19 mei (a.s. zondag) in 'Ons Huis', De Brink 9 te Elden

Het optreden vangt aan om ca 20.00 uur. Zie de bijlage. GRATIS TOEGANG!

Wij hopen jullie zondag tegen te komen tijdens het uitbundig genot van rock 'n' roll klassiekers door de ultieme gitaar rock 'n' roll band. Voor wie er eventueel (nog) niet echt mee bekend zijn: The Silver Cadillacs kent dezelfde bandbezetting als het legendarische Hank The Knife & The Jets, spelen tijdloze rock 'n' roll klassiekers uit veelal de zestiger jaren, echter geen Hank The Knife & The Jets repertoire en geen six-bass, wel.... flink de moeite waard!
 

Bezetting The Silver Cadillacs anno 2013: 
Henk Bruysten (lead gitaar)
Alfons Haket (vocals & Guitar)
Fred van Geffen (bass)
Alan Macfarlane (drums). 

Free concert starts 20.00 hrs at "ONS HUIS", De Brink 9, Elden - Holland


30.03.13

BRON / SOURCE: FACEBOOK


 

25.03.13

Er komen nieuwe T-shirts van The silver Cadillacs aan. 
Datum nog onbekend.

BRON / SOURCE: FACEBOOK


Possible there will be new T-Shirts of The silver Cadillacs.
Date: Unknown.

BRON / SOURCE: FACEBOOK


 


14.02.13

Alfons terug van het ziekbed in Stuido 70 van Edu Wilten
Alfons back from sickness in Studio 70 of Edu Wilten

Silver Cadillacs repeteren in Studio 70 van
Edu Wilten met Alfons
Silver Cadillacs rehearsal in Studio 70 of Edu Wilten

BRON / SOURCE: FACEBOOK


 


01.01.13
OP 6 Januari was er een optreden van de The Silver Cadillacs in Atlanta, Arnhem gepland, maar dat is wegens ziekte van ALFONS HAKET afgelast. Op 6 januari 2013 The Silver Cadillacs, de alternatieve bandbezetting rondom Hank The Knife, live in het Arnhemse Atlanta, zie de bekendmaking..... het begin van een nieuw Silver Cadillacs tijdperk waarin Fred van Geffen zijn debuut op toneel maakt, in deze band dan. Fred is een oud bekende, wie a.s. zondag zijn afscheidsoptreden geeft als Stickleback lead-gitarist in de Arnhemse kroeg "De Kastelein" en is al sinds lange tijd de soundmixer van Hank The Knife & The Jets.

A rockin' new decade with The Silver Cadillacs!

January 6th, the concert at Atlanta, Arnhem has been cancelled by the illness of ALFONS HAKET.

THE SILVER CADILLACS


Hank The knife & Fred van Geffen rehearsing


22.10.11
'HANK THE KNIFE' EN 'THE SILVER CADILLACS' 
MAKEN COMEBACK TIJDENS VITESSE V PSV, 23-10-2011

Uit de Nederlandse Rock & Roll-geschiedenis zijn twee namen die iedereen kent, namelijk Long Tall Ernie and the Shakers en Hank the Knife and the Jets. Een combinatie van deze twee Rock & Roll legendes gaat in de rust van Vitesse v PSV een optreden verzorgen voor de aanwezige supporters in GelreDome.

Aan de oer-Arnhemse bezetting van The Shakers: Alan ‘Tenderfoot’ Macfarlane op drums, Alfie ‘Muscles’ Haket op gitaar en Hank ‘The Knife’ Bruysten op six-bass, zijn twee andere oude rotten in het vak toegevoegd: Jos ‘Chairman’ de Waal (zang) en Aart ‘I’m Not Nervous’ Berlijn op de basgitaar.

In de rust van de wedstrijd Vitesse v PSV gaan zij terug naar de jaren zeventig. Nu anno 2011, zijn zij op verzoek van Vitesse en Emile Hartkamp te gast in stadion GelreDome. Zanger Jos ‘Chairman’ de Waal zal een Medley brengen van het album First Gear.
 


Hank The Knife en The Silver Cadillacs (foto: Rens Plaschek)
 
Uit de Nederlandse Rock & Roll-geschiedenis zijn twee namen die iedereen kent, namelijk Long Tall Ernie and the Shakers en Hank the Knife and the Jets. Een combinatie van deze twee Rock & Roll legendes gaat in de rust van Vitesse v PSV een optreden verzorgen voor de aanwezige supporters in GelreDome.

Aan de oer-Arnhemse bezetting van The Shakers: Alan ‘Tenderfoot’ Macfarlane op drums, Alfie ‘Muscles’ Haket op gitaar en Hank ‘The Knife’ Bruysten op six-bass, zijn twee andere oude rotten in het vak toegevoegd: Jos ‘Chairman’ de Waal (zang) en Aart ‘I’m Not Nervous’ Berlijn op de basgitaar.

In de rust van de wedstrijd Vitesse v PSV gaan zij terug naar de jaren zeventig. Nu anno 2011, zijn zij op verzoek van Vitesse en Emile Hartkamp te gast in stadion GelreDome. Zanger Jos ‘Chairman’ de Waal zal een Medley brengen van het album First Gear.

The Dutch Rock & Roll history are two names that everybody knows, namely Long Tall Ernie & The Shakers and Hank the Knife & the Jets. A combination of these two Rock Roll legends presents give an act of performance during the break of the Match Vitesse - PSV. An act providing for the present supporters in GelreDome.

On the primal Arnhem occupation of The Shakers: Alan 'Tenderfoot' Macfarlane on drums, Alfie " Muscles" Haket on guitar and Hank The Knife 'Bruysten on six-bass, two other oldtimers in the field added: Jos' Chairman 'de Waal (vocals) and Aart' I'm Not Nervous " Berlin on bass.

During the break of the match Vitesse - PSV they go back to the seventies. Now, in 2011, are at the request of Sprint and Emile Hartkamp guests at Gelredome stadium. Leadsinger Jos "Chairman" de Waal will bring a Medley from the album First Gear


16.10.11

Tja, The Silver Cadillacs. He, daar zitten leden van Hank The Knife & The Jets in. Dus met andere woorden, mocht je naar Albert's Puntje, Varkensstraat 50 in Arnhem om 17.30 uur gaan, wordt je daar met verwend met een muziekoptreden, waar je onmiddellijk de sound van Hank The Knife zult herkennen. Een rechtgeaard fan gaat daar dus heen, om van de rasechte gitaarmuziek te genieten. Voor de fans van buiten Arnhem; een kaartje voor hen. Laat de speakers maar knallen! GENIET!

Well, The Silver Cadillacs. Hey, there are members of Hank The Knife & The Jets. In other words, if you plan to go to Albert's Puntje, Varkensstraat 50 in   Arnhem, at 17.30 o'clock, you will be enjoy a musical performance, where you immediately will recognize the sound of Hank The Knife . A real fan will go there to enjoy the true guitar music. For fans outside of Arnhem, a map for them. Let the speakers burst out to the maximum! ENJOY!
DISCOGRAFY

2000----
THE SILVER CADILLACS
"FIRST GEAR" - CADDY RECORDS CRSC7001 - 1STE RELEASE
 1. Rhapsody in Red
 2. Forty days
 3. Pointed toe shoes
 4. Poor girl's heart
 5. A sigh
 6. Tought enough
 7. On the beat
 8. First love
 9. Let's dance
10. Six bass Man
11. Black
12. I'm gonna get you
13. Yellow jacket (* LIVE RECORDED AT CAFE LOMBOK-ST.AGATHA ON A HOT
    SUMMERNIGHT IN 2000)

Henk Bruysten   - Lead Guitar, Six Bass & Keyboards
Alfons Haket    - Rhythm Guitar, Vocals
Jos de Waal     - Vocals
Aart Berlijn    - Bass Guitar
Alan Macfarlane - Drums, Percussion

Coverphoto by Rens Plascheck.
Layout & Design by Alan Macfarlane and Piet van ort.
Recorded at Edge - Tip Studio - Arnhem
Produced by Henk Bruysten & Geert Scheijgrond
=======================================================================================

2000----
HANK THE KNIFE & THE SILVER CADILLACS
"FIRST GEAR" - CADDY RECORDS CRSC7001 - 2DE RELEASE
 1. Rhapsody in Red
 2. Forty days
 3. Pointed toe shoes
 4. Poor girl's heart
 5. A sigh
 6. Tought enough
 7. On the beat
 8. First love
 9. Let's dance
10. Six bass Man
11. Black
12. I'm gonna get you
13. Yellow jacket (* LIVE RECORDED AT CAFE LOMBOK-ST.AGATHA ON A HOT
    SUMMERNIGHT IN 2000)

2000----
Front signed in red ink by The Bandmembers
Klik voor vergroting / Click to Enlarge

The Band
===========================================================
THE SILVER CADILLACS 1999

Photo 1
Henk Bruysten Guitar, Vocals, Bass, Keyboards 2002 2019
Alfons Haket Guitar, Vocals 2002 2019
Alan Macfarlane Drums 2002 2018
Jos de Waal Vocals 2002 2011
Aart Berlijn Bass 2002 2011
Herstart met bandleden van Hank The Knife & The Jets formatie (1).
Later weer overgegaan naar de huidige Hank The Knife & The Jets (2).
2000

Photo 2

 
THE SILVER CADILLACS / 2011 (Vitesse Optreden/Performance)

VERSLAG / REPORT / Nieuws / News 2011
 
Henk Bruysten Guitar, Vocals, Bass, Keyboards 2002 2019
Alfons Haket Guitar, Vocals 2002 2019
Alan Macfarlane Drums 2002 2018
Jos de Waal Vocals 2011 2011
Aart Berlijn Bass 2011 2011
2011
Henk Bruysten Guitar, Vocals, Bass, Keyboards 2002 2019
Alfons Haket Guitar, Vocals 2002 2019
Alan Macfarlane Drums 2002 2018
Aart Berlijn Bass 2011 2013
Nieuws / News 2011
2013
Henk Bruysten Guitar, Vocals, Bass, Keyboards 2002 2019
Alfons Haket Guitar, Vocals 2002 2019
Alan Macfarlane Drums 2002 2018
Fred van Geffen Bass 2013 2018
2018 -2019 Group Don't Exist Anymore
Henk Bruysten Guitar, Bass 1999 01/2019
Alfons Haket Guitar, vocals 1999 01/2019
Theo Gamelkoorn Bass 2018 01/2019
Eef Foppen Drums 2018 01/2019

Translated with www.DeepL.com/Translator

ZIE / SEE 


OUDE / OLD WEBSITE


© Copyrights Freetimeweb